Състоя се първото заседание на Общото събрание на БНФМ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1138

BNMDF logo i01На 23.01.2010, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч, се състоя първото заседание на Общото събрание на Българска национална федерация по металдетектинг.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, на заседанието успяха да присъстват повече от 100 търсачи от цяла България.

Заседанието бе открито от председателя на федерацията (г-н Илия Илиев) и бе проведено според предварително обявения дневен ред.


На заседанието, общото събрание взе следните решения:
1. Приема отчета на председателя на федерацията за направените разходи относно регистрацията на федерацията, проведените медийни изяви, организирането и провеждането на учредителното събрание, организирането и провеждането на първото заседание на общото събрание, отпечатването на членските карти и копия от: устава, етичния кодекс и заявлението за членство във федерацията;
2. Членският внос във федерацията ще се внася на годишна база, еднократно и в пълен размер. Годишният членски внос за 2010 година е в размер на 30 лева;
3. Утвърждава се етичния кодекс на федерацията, изготвен и приет от УС на 22.01.2010;
4. УС на федерацията, да предприеме необходимите действия за ангажиране на юристи за нуждите на федерацията, с цел изготвяне на юридически обосновани становища по спорни членове от текущия закон за културното наследство;
5. Избира Ахмед Мерчев (съучредител и член на УС) за говорител и връзки с медиите. УС и Председателят на федерацията, имат право при необходимост, и за всеки конкретен случай, да избират и други такива сред членовете на федерацията;
6. В срок от максимум 2 седмици (до 06.02.2010), Ахмед Мерчев в сътрудничество с УС, да изгради, стартира и поддържа официален уебсайт на федерацията. Сайта да бъде изцяло некомерсиален, и в него да не се поставят банери с комерсиална реклама, като, но не само: реклама на производители, вносители, дистрибутори на металдетектори. УС и КС на федерацията да посочва измежду членовете на федерацията, тези които да администрират и модерират услугите към сайта (новинарски модул, модул за статии, форум и т.н.). Форума към сайта да бъде официален форум на федерацията и в него членовете на федерацията да се ауторизират по явен и недвусмислен начин. Сайта да предоставя общодостъпна и безплатна информация за федерацията и хобито металдетектинг в България и по света.

Заседанието протече спокойно и в приятелска, конструктивна и оптимистична атмосфера. Дадена бе възможността на всеки желаещ от присъстващите да изкаже мнението си и предложенията си по дневния ред. Присъстващите имаха моралната подкрепа и на търсачите които не успяха да присъстват поради влошените метеорологични условия.

В края на заседанието, хората които имаха готовност да заплатят членския си внос получиха готовите си членски карти. Останалите могат да направят това когато пожелаят.

Необходимите условия за членуване във федерацията са: приемане на устава на федерацията, приемане на етичния кодекс на федерацията, заплащане на годишния членски внос (30 лева). След изпълнението на тези условия, на кандидата се връчва членска карта с уникален пореден номер и валидност до края на 2010 година. Членският внос може да бъде заплатен по банков път или в брой на упълномощени от УС членове на федерацията.

BNMDF OS01 i02

BNMDF OS01 i01

BNMDF OS01 i03

BNMDF OS01 i04

BNMDF OS01 i05

 

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898