Дейност и ангажименти на БНФМ

on Posted in Дейност и ангажименти. Посещения: 10415

БНФМ работи за популяризиране на хобито металдетектинг, защита на законните права и интереси на членовете, помощ на държавни, местни и неправителствени организации при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства.

Сред основните цели на сдружението са проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга.

Федерацията води тежки съдебни битки основно с държавни институции. Целта на тези битки е българските закони, отнасящи се до хобито металдетектинг, да взаимстват добрите практики на английския модел, който е световен пример за иновативен проект в сферата на опазване на културните ценности.

БНФМ определя металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност за опазването на културните ценности и оставането им на територията на страната. За съжаление, на 12 януари 2012 г. Министерството на културата прие Наредба за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи. В нея е заложен следният текст:

Чл. 3. (2) Възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване и може да бъде в размер до 5000 лв.

(3) Размерът на възнаграждението не може да бъде обвързан в процентно отношение със стойността на движимата културна ценност.

Според тази Наредба няма никакво значение каква е стойността на намереното съкровище. Държавата определя таван за възнаграждение на откривателя в размер до 5000 лева. В основата си Наредбата възпрепятства предаването на намерените находки и благоприятства техния износ на външния пазар, тъй като в България липсва пазар за културни ценности.

В гражданска петиция до Народното събрание за спасяване на културно-историческото наследство, БНФМ настоява да се въведе нова реално действаща политика за коректно оценяване на стойността на културните ценности в синхрон със световните пазарни цени, за справедливо възнаграждение на откривателите на артефакти от миналото.

БНФМ апелира за актуализиране на базата данни за недвижимите културни ценности в Република България, както и изработването на публичен регистър с точните им граници и свободен достъп до списъците, в хармония с европейската и световна практика. В България никога не е имало публичен регистър с кадастрални данни на недвижимите културни ценности. Има огромни затруднения при намирането на информация от институциите, отговорни за това – Министерство на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство и музеите. Пълната липса на ясни правила за опазването на паметниците на културата и липсата на прозрачни процедури за обществен контрол потъпкват конституционните права на потребителите на металдетектори и упражняващите металдетектинг в България.

Срещу законното право за практикуване на хобито металдетектинг, се противопоставя пряко и явно Министерството на културата в България, като счита, че металдетекторите трябва да се ползват само и единствено за извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Възприемайки това разбиране Министерството на културата счита, че всеки практикуващ металдетектинг, ако не притежава образователна степен „Магистър” по специалност „История и оархеология” и най-малко две годии професионален опит в извършването на теренни проучвания е извършител на престъпление по смисъла на разпоредбите на Наказателния кодекс. Абсурдността на това становище е безспорна, тъй като на практика никой не би могъл свободно и безпроблемно да практикува това популярно по цял свят хоби с изключение на специалисти и експерти от сферата на археологията. Още повече, че БНФМ е законно регистрирана в български съд и в устава на сдружението е заложено именно използването на металдетекторите като хоби.

Този проблем приема твърде сериозни измерения, тъй като са налице арести от органите на полицията, предявени обвинения и внесени в съда неоснователни и неподкрепени с никакви доказателства обвинителни актове срещу любители на хобито. Налице са и постановени осъдителни присъди при значително опорочени съдебни процеси. БНФМ споделя напълно необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, като счита, че опасността от ограбване на обектите на културното наследство може да бъде предотвратена с подходящи и адекватни мерки. Опорочените наказателни процеси в името на показна и фиктивна защита на националните археологически богатства са напълно неприемливи.

През 2015 г. БНФМ стартира кампания относно изпълняване на законови задължения при случайно намиране на вещи по силата на чл. 91, ал. 1 от Закона за културното наследство. Почти всички обвинения, повдигнати от полицията и прокуратурата на наши членове са затова, че са открили археологически обект / културна ценност/ и в 7-дневен срок не са уведомили най-близкия музей. Ето защо Управителния съвет на „Сдружение Българска Национална Федерация по Металдетектинг ” взе решение и препоръча на всички членове на БНФМ, при практикуване на хобито металдетектинг и случайно откриване на старинни метални предмети, за които имат основателни предположения, че са движими културни ценности, същите в законово установеният седемдневен срок, да бъдат предавани в най-близкият регионален исторически музей, придружени с подробна информация за местонамирането им, която при необходимост да бъде в помощ на заинтересованите специалисти и археолози.

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898