Устав на Българска Национална Федерация по Металдетектинг

on Posted in Устав на БНФМ. Посещения: 14001

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
 
Българска национална федерация по металдетектинг
 
Приет на учредително събрание, състояло се на 01.11.2009 г. и изменен на общо събрание, състояло се на 19.02.2016 г.
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
СТАТУТ
 
Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
 (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
            (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
            (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
                   
НАИМЕНОВАНИЕ
 
Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е: Българска национална федерация по металдетектинг
(2) Наименованието на Сдружението се изписва съкратено по следния начин: БНФМ
(3) Наименованието на Сдружението на английски език и съкращението се изписват съответно: Bulgarian National Metal Detecting Federation и  BNMDF
 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението са:
 Гр. Ловеч, ул.“Цар Освободител“ 33, ет.2, ап.3
 
СРОК
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
Чл.5.(1) Сдружението осъществява дейност в общественополезна полза, изразяваща се в:
1. металдетектинг – откриване на метали с металдетектор в рамките на закона;                 
2. популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване
3. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, науката, културата, техниката, здравословния начин на живот;
4. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
5. развитието на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите;
          (2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за постигане на целите си.  
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.6. Основни цели на сдружението са: 
1. Популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване.
2. Стимулиране, подпомагане, подкрепяне и поощряване на лицата, желаещи да се приобщят към организацията.
3. Защитаване на  законните права и интереси на всички свои членове в областта на металдетектинга.
4. Подпомагане дейността на други организации – държавни, местни и неправителствени при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства, както и предоставя безвъзмездна квалифицирана информационна подкрепа. При поискване на техническа помощ от държавните органи, Националните и регионалните музеи, членовете на Сдружението оказват съдействие, спазвайки правилата и наредбите на съответното ведомство.
5. Проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга, опазването на природните ресурси, издирването и опазването на културни ценности. 
6. Подпомагане и подготовка на експертно равнище за поетапното хармонизиране на българското законодателство с това на европейските страни.
7. Установяване на контакти с Комисията по култура към Народното събрание с цел подпомагане на законодателната дейност, включително изготвянето на публичен национален кадастър на недвижимите паметници на културата.
8. Съдействие за по-пълната информираност на населението относно националните и европейските политики, определящи металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност в областта на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите.
9. Включване на младите хора в разнообразни дейности и инициативи на открито и сред природата,  предлагайки им алтернативи за прекарване на свободното време и подпомагане на тяхното здравно образование. 
10. Сближаване на лица с различни професии, интереси, възраст, народност и вероизповедание и реализиране на  културен обмен между тях.
11. Възпитаване на любов към природата, физическата активност, здравословния начин на живот и развиване на интерес към историята, артефактите, културното и природното наследство на България.
12. Установяване и развитие на партньорски връзки със сродни организации в страната и чужбина.
13. Сдружението се разграничава от хората, извършващи археологически разкопки без нужните разрешителни документи на могили и археологически обекти.
 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Издирване на метални предмети (пръстени, монети, украшения, фрагменти и др.) в паркове, увеселителни заведения, плажове и частни имоти със съгласието на собственика, като се спазват законите на страната.
2. Организиране и участие в регионални, национални и международни срещи по металдетектинг и презентиране на металдетектори.
 3. Иницииране и участие като партньор или бенефициент в местни инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво за изпълнение на целите на сдружението.
4. Ангажиране на експерти, юристи, консултанти, представители на други НПО и медии в защита на законните права и интереси на всеки член на сдружението в областта на металдетектинга.
5. Организиране на тествания, тренировъчна дейност, турнири, лагери, излети, събори, състезания по металдетектинг и други подобни мероприятия в страната и в чужбина.
6. Организиране на мероприятия, включително информационно-консултантски, с цел популяризиране на националните и европейските политики за металдетектинг.
7. Организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, репортажи, радио и телевизионни предавания, интернет, електронни и печатни медии и други способи за пълнота и прозрачност при информирането на обществото относно дейността на сдружението.
8. Организиране на безвъзмездни кампании за почистване на природната среда от метални битови и промишлени отпадъци.
9. Организиране на дискусии, семинари, обучения и презентации за членове на сдружението, с което да се подпомага непрекъснато развитието и усъвършенстването на знания и умения, служещи на целите на сдружението.
10. Издаване на създадени от членовете на сдружението или преведени от тях печатни произведения – учебни, справочни, рекламни, научно-популярни, презентационни, както и уеб-страници, аудио- и аудиовизуални продукти в областта на металдетектинга, културата, културния туризъм и екологията за изпълнение целите на сдружението.
11. Учредяване на годишна награда за членове на Сдружението, които са допринесли за нейното развитие и популяризиране.
 
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.8. (1) Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг“ е организация в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
 
ІІ. ЧЛЕНСТВО
 
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
Чл.9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
 
Чл.10. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
 
Чл.11.  Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася редовно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
 
Чл.12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на други чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
 
Чл.13. (1)Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати с Устава на сдружението и приемат разпоредбите му. Кандидатите – юридически лица прилагат към молбата за членство преписи от документите за регистрация на същото и заверен препис от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея в едномесечен срок от постъпването й. Приемането на членовете става с явно гласуване и квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС). 
(3) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
 
 Чл.14. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението;
5. при отпадане;
6. с прекратяване на сдружението.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите на сдружението. Решението за изключване се взема с явно гласуване и квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС) и може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от вземането му. 
(4) Обстоятелства за отпадането на членство са налице, когато има невнасяне на встъпителната вноска, невнасяне на годишния  членски внос в определения срок и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
 
Чл.15. (1) Член на сдружението може да бъде изключен и в случаите, когато:
1. извърши грубо нарушение на настоящия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и на решенията на Общото събрание (ОС) и Управителния съвет (УС);
2. при неморално, грубо и нелоялно поведение, както и при всякакви други действия, извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват името и престижа на Сдружението или неговите членове.
(2) Преценката за наличието на обстоятелствата по ал.1 се извършва от УС въз основа на постъпили сигнали, публикации, документи или непосредствени наблюдения.
(3) УС се произнася с мотивирано решение, взето с квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС), което може да се обжалва пред ОС в едномесечен срок от вземането му.
 
ІІІ. ИМУЩЕСТВО
 
ИМУЩЕСТВО
 
Чл.16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
Чл.17. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане от сдружението се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение на ОС с мнозинство 2/3 /Две трети/ от всички негови членове, когато е в полза на лицата, изброени в чл.41, ал.3, т.1-5 от ЗЮЛНЦ.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата изброени в чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.
 
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.18. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителна вноска и членски внос. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, срока и начина за тяхното внасяне се определят с решение на общото събрание на сдружението, което се взема с мнозинство 2/3 /Две трети/ от членовете на Сдружението.  
(2) Размерът на встъпителната вноска и на членския внос  може да бъде променян с решение на общото събрание на сдружението, което се взема с мнозинство 2/3 /Две трети/ от членовете на сдружението.  
(3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /Две трети/ от членовете на сдружението.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(6) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(7) Управителния съвет може да откаже да приема дарения, които съдържат условия, противоречащи на целите и Устава на сдружението.                                             
 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 
Чл.19. (1) Сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. посредническа, консултантска и експертна дейност; 
2. предоставяне на услуги, свързани с основните дейностти на Сдружението;
3. изготвяне и разпространение на периодични и други публикации;
4. организиране и провеждане на обучение под различна форма с местно и чуждестранно участие;
5. научно-изследователска дейност и проучвания;
6. експертни, консултантски и други услуги;
7. изграждане и стопанисване на собствена материална база;
8. рекламна и издателска дейност, в това число продажба на рекламни и други материали, сувенири, както и всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите на сдружението.
(2) Приходите от извършваната допълнителна стопанска дейност се използват само за постигане на определените в Устава цели.
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
 
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
 
Чл.20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, УС може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 /Две трети/ от Управителния съвет.
 
ІV. УПРАВЛЕНИЕ
 
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.21. Органите на сдружението са Общото събрание (ОС) и Управителният съвет (УС).
 
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 
Чл.22. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
 
Чл.23. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 
Чл.24. (1) Общото събрание:
            1. изменя и допълва Устава на сдружението;
           2. приема Правилник за дейността на Управителния съвет, Общи правила за извършване и отчитане на общественополезна дейност, декларации и други вътрешни актове;
            3. прекратява сдружението;
            4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
            5. избира Председател на УС, който е и председател на сдружението;
            6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
            7. одобрява годишния финансов отчет;
           8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
            9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
           10. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други организации;
           11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
           12. приема бюджета на сдружението;
          13. взема решения относно дължимостта и размера на встъпителната вноска и членския внос;
           14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
          15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
           16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
17. взема и други решения, предвидени в Устава.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
Чл.25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
 
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 
Чл.26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в периодично печатно издание и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред,  датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 
ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
 
Чл.27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание. 
 
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
 
Чл.28. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
 
КВОРУМ
 
Чл.29. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
 
ПРАВО НА ГЛАС
 
Чл.30. Всеки член на ОС има право на един глас. 
 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 
Чл.31. Член на сдружението или негов представител не може да участва в гласуване за:
           1. предявяване на искове срещу него;
          2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
           3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов/а/ съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
           4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 
МНОЗИНСТВО
 
Чл.32. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, освен ако в Закона и Устава не е предвидено друго.
            (2) Решенията по чл.23, ал.1, т.т. 1, 3, 7, 12 и 16 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
 
РЕШЕНИЯ
 
Чл.33. (1) Общото събрание не може да приема решения, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
            (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
 
ПРОТОКОЛ
 
Чл.34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
            (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 
Чл.35. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председателя на Управителния съвет. Сдружението се представлява от Заместник-Председателя на УС, в предвидените в чл.37, ал.2 от Устава случаи.  
            (2) Членовете на Управителния съвет и Председателят на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/  години.
(3) Управителният съвет е в състав от 9 (девет) члена, които са членове на Сдружението.
        (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
        (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
 
Чл.36. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
               1. имат постоянно местоживеене в страната;
             2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
    3. не са лишени от право да заемат определена длъжност по чл.37, ал.1, т.6 от НК.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 
Чл.37. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
            (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
            (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Заместник-председател и секретар на УС измежду членовете си.  
            (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
            (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
           (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
           (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
            (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на  Устава;
            (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
            (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
            (11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
            (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
            (13) Управителният съвет взема решения за промяна на адреса на сдружението;
(14) Управителният съвет приема и изключва членове;
            (15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
 
Чл.38. (1) Председателят на УС ръководи и координира дейността на Управителния съвет и представлява сдружението.
(2) Заместник-Председателят на УС замества Председателя на УС при негово отсъствие, трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради заболяване, поставяне под запрещение или други обстоятелства, както и в случай на смърт. В случаите на трайна невъзможност на Председателя да изпълнява правомощията си поради заболяване, поставяне под запрещение или други обстоятелства, както и в случай на смърт, същият се замества от Заместник-Председателя до избирането на нов Председател от ОС.
 
КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
 
Чл.39. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие - от Заместник-председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на негов член. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
          Чл.40. УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
 
Чл.41. (1) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.36, ал.8 - 9 от Устава, както и при ликвидация на сдружението, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(3) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
            1. съществена промяна на дейността на сдружението;
            2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
(4) Решенията на УС се излагат на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението
 
Чл.42. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството и ЗЮЛНЦ отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 
Чл.43. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
            (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
 
 
V. КЛОНОВЕ
 
        Чл.44. С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
 
            Чл.45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя. 
 
Чл.46. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
 
            Чл.47. Управителния съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира клона – наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговият управител и ограниченията на неговите правомощия и представителната власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7 – дневен срок от датата на решението на Общото събрание.
 
VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 
Чл.48. Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението и ги представя на Контролния съвет.
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
 
Чл.49. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
 
 
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 
Чл.50. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на Контролния съвет се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл.51. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и ЗЮЛНЦ, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 
ДИВИДЕНТИ
 
Чл.52. Сдружението не разпределя печалба.
 
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.53. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
           (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица. 
(3) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат. 
(4) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.
 
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
 
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Чл.54. Сдружението се прекратява:
            1. по решение на Общото събрание;
            2. при обявяването му в несъстоятелност;
           3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
 
ЛИКВИДАЦИЯ
 
Чл.55.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.
            (2) Ако ликвидаторът не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване на сдружението с решение на Общото събрание и на съда, той се определя от Ловеч окръжен съд.
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон
 
Чл.56. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 
            Чл.57.(1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
   (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на Общината, в която е седалището на сдружението. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението общественополезна дейност.
  (3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 2, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.
 
ЗАЛИЧАВАНЕ
 
Чл.58. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Ловешки окръжния съд.
 
VІІІ. СИМВОЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.59. Сдружението може да има свои емблема, печат, значка, бланка и други символи, които се приемат от Управителния съвет.
 
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.60. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
          Чл.61. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHARTER
of
Bulgarian National Metal Detecting Federation
 
І. GENERAL PROVISIONS
 
CHARTER
 
Article 1. (1) The Association is a corporate body, separated from its members, constituted according to the regulations of the Non-Profit Corporate Bodies Act, the Charter and the Resolution of the Constitution Assembly.
 
(2) The Association is responsible for its obligations by means of its property.
 
(3) The members of the Association are not responsible for the obligations of the Association.
 
(4) The members are responsible for the deposition of the due membership fees.
 
DENOMINATION
 
Article 2. (1) The denomination of the Association is: Bulgarian National Metal Detecting Federation
 
(2) The denomination of the Association is written in abbreviation in the following way: BNMDF
 
(3) The denomination of the Association in English language and its abbreviation, respectively, are written in the following way: Bulgarian National Metal Detecting Federation и BNMDF 
 
REGISTERED SEAT AND ADDRESS OF MANAGEMENT
 
Article 3. The registered seat and address of management of the Association are:
 
Town of Lovech
 
TERM
 
Article 4. The Association is not limited by a period or another termination condition.
 
FIELD OF ACTIVITY
 
Article 5.(1) The Association executed activities to the benefit of the society, which are expressed in:
 
1. metal detecting – finding metals by a metal detector within the framework of legislation;
 
2. popularization of the hobby of metal detecting in the society as a means of physical and spiritual growth
 
3. development and affirmation of the spiritual values, civil society, science, culture, technology, healthy lifestyle
 
4. facilitation of social integration and personal realization;
 
5. development of cultural tourism, preservation of cultural heritage and environment and waters;
 
(2) The Association may not be transferred into a non-profit corporate body for the realization of activity to private benefits.
 
(3) The Association may realize additional economic activity in order to accomplish its objectives.
 
MAIN OBJECTIVES OF THE ASSOCIATION
 
Article 6. The main objectives of the Association are: 
 
1. Popularization of the hobby of metal detecting in the society as a means of physical and spiritual growth.
 
2. Stimulation, assistance, support and encouragement of persons who wish to be included in the organization.
 
3. Protection of the legal rights and interests of all members of the Association in the field of metal detecting.
 
4. support of the activity of other organizations – state, local and non-profit ones on request of technical assistance – metal detecting devices, as well as presentation of free qualified information assistance. On request of technical assistance by state authorities, the National and regional museums, members of the Association shall render cooperation observing the rules and regulations of the respective institution.
 
5. Research of the European legislation and the good practices in the field of metal detecting, the preservation of natural resources, the search for and preservation of cultural values.
 
6. Support and preparation on an expert level of the stage harmonization of Bulgarian legislation with the legislation of the European countries. 
 
7. Establishment of relations with the Cultural Committee at the National Assembly with the aim of support to the legislative activity, including preparation of a public national cadastre of the immovable monuments of culture. 
 
8. Cooperation for more complete awareness of population about the national and European policies that determine metal detecting not only as a hobby, but also as a publicly useful activity in the field of cultural tourism, the preservation of the cultural heritage and environment and waters. 
 
9. Involvement of young people in various initiatives and activities in the open and in the nature, thus offering alternatives for spending leisure time and cooperation with their healthcare education.
 
10. Convergence of persons of different professions, interests, age, nationality and faith, and realization of a cultural exchange among them.
 
11. Nurturing love for nature, physical activity, healthy lifestyle and development of interests towards history, artifacts, cultural and natural heritage of Bulgaria.
 
12. Establishment and development of partner relations with similar organizations within the country and abroad.
 
13. The Association is distinguished from people executing archaeological excavations without the necessary permission documents on mounds and archaeological sites. 
 
MEANS FOR ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF THE ASSOCIATION
 
Article 7. The means by which the Association shall achieve its purposes are:
 
1. Exploration for metal subjects (rings, coins, ornaments, fragments, etc.) in parks, entertainment establishments, beaches and private properties with the agreement of the owner, by observing the country legislation.
 
2. Organization and participation in regional, national and international meetings of metal detecting and presentation of metal detectors. 
 
3. Initiation and participation as a partner or beneficiary in local initiative groups suitable programs and projects on local, European and other levels for the execution of the objectives of the Association.
 
4. Engagement of experts, lawyers, consultants, representatives of other NGOs and media in protection of the legal rights and interests of each member of the Association in the field of metal detecting. 
 
5. Organization of tests, training activities, tournaments, camps, picnics, fairs, competitions in metal detecting and other similar events in the country and abroad. 
 
6. Organization of events, including information-consultancy ones, with the aim of popularization of national and European policies of metal detecting.
 
7. Organization of information campaigns via presentations, films, reports, radio and TV broadcasts, internet, electronic and printed materials and other means for completeness and transparency at informing society about the activity of the Association.
 
8. Organization of free campaigns for cleaning the environment from metal household and industrial waste.
 
9. Organization of discussions, seminars, trainings and presentations for members of the Association, by which the constant development and improvement of skills is assisted, which skills serve the objectives of the Association.
 
10. Issuance of printed works issued by members of the Association or translated by the latter – educational, reference, advertising, popular science, presentation, as well as web pages, audio and video visual products in the field of metal detecting, culture, cultural tourism and ecology for the execution of the objectives of the company.
 
11. Establishment of an annual award for the members of the Association who have contributed to its development and popularization.
 
ІІ. MEMBERSHIP 
 
MEMBER RIGHTS AND OBLIGATIONS
 
Article 8. (1) Membership in the Association is voluntary. Members may be private individuals and corporate bodies.
 
(2) A member of the Association may be any corporate body that shares the objectives of the Association and the means for their accomplishment, executes its Charter and regularly pays their membership fee.
 
(3) A member of the Association may be any individual over 18 years of age, who shares the objectives of the Association and the means for their accomplishment, executes its Charter and regularly pays their membership fee.
 
Article 9. Each member of the Association has the right:
 
1. to participate in the activity of the Association and in the work of the General Assembly;
 
2. to be elected in the Association’s governing bodies;
 
3. to supervise the work of the Association and governing bodies;
 
4. be informed of the activities of the Association;
 
5. to benefit from the property of the Association and the results from its activity.
 
Article 10. Each member of the Association is obliged:
 
1. to regularly pay their membership fee;
 
2. to observe the Charter of the Association and to work towards achievement of the objectives of the Association;
 
3. to work towards the increase of the property of the Association and the promotion of its public authority
 
Article 11. The member rights and obligations, with the exclusion of the property, are non-transferable and do not transfer to other persons in case of death or termination of membership. The exercise of member rights may be presented to other persons or bodies via authorization by means of signature-notarized Power of Attorney.
 
MEMBERSHIP ACQUISITION
 
Article 12. (1) Members of the Association are approved by the Governing Commiittee. Applicants send written request to the Governing Committee, in which they declare that they are aware of the Charter of the Association and that they accept its regulations. Applicants that are corporate bodies, apply to the membership request copies of the registration documents of the corporate body and certified copy of the resolution of their governing bodies for membership in the Association.
 
(2) The Governing Committee considers the request and rules on it within one week from its submission. The approval of members happens via open vote and qualified majority (2/3 of the members of the GC).
 
(3) Membership is acquired from the date of resolution of the Governing Committee.
 
MEMBERSHIP TERMINATION
 
Article 13. (1) Membership is terminated:
 
1. by unilateral written statement of will, sent to the Association;
 
2. by the death or placing under full judicial disability;
 
3. by exclusion;
 
4. by the termination of a corporate body – member of the Association;
 
5. in case of declining;
 
6. by termination of the Association.
 
(2) Upon termination of membership, the economic relations between the former member or their successors and the Association are settled after the adoption of the annual financial report by the General Assembly. In the case of outstanding debt of the former member toward the Association, a deduction is made from his takings from the Association.
 
(3) The resolution for exclusion is taken by the Governing Committee of the Association at the presence of guilty behavior, which makes the further membership incompatible with the objectives of the Association. The resolution of exclusion is taken by open vote and qualified majority (2/3 of the members of the GC) and may be appealed before the General Assembly of the Association within one month from its making.
 
(4) Circumstances for loss of membership are available, where there is non-payment of entrance fee, non-payment of annual membership fee on time and failure to participate in the activities of the Association. Exclusion is held by the Governing Committee as per documents and with due decision terminating the membership.
 
Article 14. (1) A member of the Association may be excluded in the cases in which:
 
1. they make a severe violation of the present Charter and the internal deeds issued on its basis, as well as the resolutions of the General Assembly (GA) and the Governing Committee (GC);
 
2. in case of immoral, rude and disloyal behavior, as well as all other types of actions executed directly or by means of false persons who lower the name and prestige of the Association or its members.
 
(2) The evaluation for the presence of circumstances as per Para. 1 is executed by the GC on the basis of any submitted signals, publications, documents or immediate observations.
 
(3) GC announces its motivated resolution taken by qualified majority (2/3 of the members of the GC) which resolution may be appealed before the GA within one month from its taking.
 
ІІІ. PROPERTY 
 
PROPERTY
 
Article 15. Property of the Association consists of the right of ownership and other property rights on the main and turnover means, property installments by members, takings and other rights depending on the active legislative deeds.
 
Article 16. (1) The Association may freely spend the property and realize the activities aimed at the achievement of the objectives determined in the order of this Charter and the Non-Profit Corporate Bodies Act /NPCBA/.
 
(2) The selection of individuals and how they are supported by the Association is carried out according to the objectives and financial capacity of the Association, under the stated terms and rules for the realization of the activity. The information for the order under which the selection is made is available to the general public and is entered in the central register. 
 
(3) The activity of free expenditure of the property of the Association needs a motivated resolution of the GA with a majority of 2/3 /two-thirds/ of all members, when it is to the benefit of the persons described in Article 41, Para. 3, points 1-5 of NPCBA.
 
(4) The Association may not conclude deals with the persons enumerated in Article 41, Para. 3, point 1 of NPCBA, as well as corporate bodies in which the stated persons are managers and may impose or impede the resolution making, except if the deals are to the obvious benefit of the non-profit corporate body for the realization of charitable activity, or are concluded under general conditions that are publicly declared. 
 
SOURCES OF FINANCIAL MEANS OF THE ASSOCIATION
 
Article 17. (1) All members of the Association are obliged to make property installments in the form of an entrance fee and membership fee. The amount of the entrance fee and membership fee, the term and way of their deposition are determined by resolution of the general assembly of the Association, which is taken with a majority of 2/3 /two-thirds/ of the members of the Association.
 
(2) The amount of the entrance fee and the membership fee may be altered by resolution of the general assembly of the Association, which is taken with a majority of 2/3 /two-thirds/ of the members of the Association.
 
(3) By resolution of the general assembly members of the Association can make targeted contributions to achieve a goal set by the Charter or by resolution of the general assembly. In the resolution, the General Assembly determines the objective, amount and way of collection of the contributions. The resolution is taken with a majority of 2/3 /two-thirds/ of the members of the Association.
 
(4) Members of the Association may present to it financial means in the form of a loan or real estate property and individually set movable rented property.
 
(5) The amount of interest on the loans from Para. 3 is determined by the general assembly of the Association.
 
(6) The Association, in the face of the Governing Committee, may receive donations by private individuals and corporate bodies and to conclude sponsorship contracts.
 
(7) The Governing Committee may refuse to accept donations that contain conditions which contradict the objectives and the Charter of the Association.
 
ECONOMIC ACTIVITY
 
Article 18. (1) The Association may perform the following economic activity connected to its main objective:
 
1. mediation, consultancy and expert activity; 
 
2. presentation of services connected to the main activities of the Association;
 
3. preparation and distribution of periodic and other publications;
 
4. organization and conduction of training under different forms with local and foreign participation;
 
5. scientific research and studies;
 
6. expert, consultancy and other services;
 
7. construction and ownership of private material basis;
 
8. advertising activity, including sale of advertising and other materials, souvenirs, as well as other activities, not prohibited by legislation and in execution of the objectives of the Association.
 
(2) Revenue from the additional economic activity shall only be used for achievement of the objectives determined in the Charter.
 
(3) The executed economic activity is ruled by the terms and conditions determined by the Trade Act, Accounting Act and the tax legislation.
 
(4) The execution and control on the executed economic activity is assigned to the Governing Committee of the Association.
 
LOSSES COVERAGE
 
Article 19. In case of loss according to the annual balance sheet, the GC may decide to cover them with additional contributions from members of the Association. The decision is taken by a majority of 2/3 /two thirds/ of the Governing Committee.
 
ІV. MANAGEMENT 
 
BODIES OF THE ASSOCIATION
 
Article 20. The bodies of the Association are the General Assembly (GA), Governing Committee (GC) and the Control Committee (CC).
 
STRUCTURE OF THE GENERAL ASSEMBLY
 
Article 21. All members of the Association participate in the General Assembly. Members of the Association participate in the General Assembly in person or by means of a representative.
 
REPRESENTATION
 
Article 22. (1) Members that are corporate bodies are represented on the General Assembly by their legal representatives or explicitly authorized persons.
 
(2) An attorney of a corporate body or a private individual may be only a private individual.
 
(3) Powers of Attorney are issued explicitly for the participation in the General Assembly of the Association, and they may be issued for a limited or unlimited number of sessions of the assembly.
 
(4) The Attorneys do not have the right to re-authorize third persons with their rights.
 
(5) Attorneys may represent only one member of the General Assembly.
 
COMPETENCY OF THE GENERAL ASSEMBLY
 
Article 23. (1) The General Assembly:
 
1. adds to and supplements the Charter of the Association;
 
2. approves Rules for the activity of the Governing Committee, General rules for the conduction and reporting of activity to the public interest, declarations and other internal documents.
 
3. terminates the Association;
 
4. elects and dismisses members of the GC;
 
5. elects a chairperson of the GC who is also a president of the Association;
 
6. assigns and dismisses registered auditors;
 
7. approves the annual financial report;
 
8. assigns the liquidators at termination of the Association except in the case of insolvency;
 
9. reviews claims against resolutions of the Governing Committee for the termination of membership;
 
10. takes resolutions for opening and closing of branches and participation in other organizations;
 
11. approves the main directions and programs for the activity of the Association;
 
12. approves the budget of the Association;
 
13. makes decisions regarding the due term and amount of the entrance fee and membership fee;
 
14. approves the report in the activity of the Governing Committee;
 
15. revokes resolutions of the Governing Committee when they contradict the legislation and the Charter of the Association;
 
16. dismissed from responsibility members of the Governing Committee;
 
17. takes other decision stipulated by the Charter.
 
(2) The resolutions of the general assembly are obligatory for the other parties in the Association.
 
(3) The resolutions of the general assembly are subject to judicial control regarding their legality and compliance to the Charter.
 
(4) Resolutions of the organs of the Association, which were taken in contradiction to law, the Charter or previous resolutions of the General Assembly, may be appealed before the General Assembly at the request of interested members of the Association or its body made within one month of learning about them, but not later than one year from the date of the resolution.
 
(5) The arguments from Para. 3 may be raised before the court of registration of the Association by each member of the Association or its body, or by the prosecutor within one month of learning about them, but not later than one year from the date of the resolution.
 
CONDUCTION OF GENERAL ASSEMBLY
 
Article 24. (1) The General Assembly is conducted at least once every year – regular General Assembly. The first General Assembly may be conducted six months at the latest after the foundation of the Association.
 
(2) The General Assembly may be convoked at every time by the Governing Committee – extraordinary General Assembly.
 
CONVOCATION OF THE GENERAL ASSEMBLY
 
Article 25. (1) The General Assembly is convoked by the Governing Committee. It may be convoked also on request by a one-third of the members of the Association.
 
(2) If, within two weeks from the request for convocation of General Assembly, the Governing Committee does not send written invitation for convocation of a General Assembly, then the latter is convoked by the court as per the registered seat of the Association, as per written request of the interested parties or an individual authorized by them.
 
(3) The convocation is done by means of an invitation, published in a periodic printed media and placed on a place for announcements in the building, in which the management of the Association is located, at least one month before the day of the General Assembly.
 
(4) The invitation has to contain the agenda, date, hour and place of conduction of the General Assembly, and also on whose initiative the General Assembly is convened.
 
RIGHT OF INFORMATION
 
Article 26. Written materials connected to the agenda of the General Assembly have to be presented to the members at the registered seat of the Association at the latest to the date of publication of the invitation for convocation of the General Assembly.
 
LIST OF THE PRESENT MEMBERS ON THE GENERAL ASSEMBLY
 
Article 27. (1) On the session of the General Assembly, a list is made of the present members or their representatives. Members and representatives certify their presence by means of a signature and legitimate themselves. The list is certified by the chairperson and the secretary of the General Assembly.
 
(2) In the list described in the previous paragraph, members are included who have declared their presence until the moment of conduction of the first vote after the establishment of the presence of a quorum.
 
QUORUM
 
Article 28. The General Assembly may meet in case members appear, who represent more than half of all members. In case of lack of quorum, the assembly is postponed for one hour later at the same place and at the same agenda, and it may be convened with as many members as have appeared.
 
VOTE RIGHT
 
Article 29. Each member of the General Assembly has the right of one vote.
 
CONFLICT OF INTERESTS
 
Article 30. Member of the Association or their representative may not participate in the vote for:
 
1. laying claims against them;
 
2. taking actions or refusal to act for the realization of their responsibility towards the Association;
 
3. in case of resolution of matters regarding them, their husband/wife or relatives in a straight line – no limitations, relatives in a collateral line – up to fourth degree, or by marriage – up to second degree inclusively;
 
4. corporate bodies in which they are managers or may impose themselves and thus impede the resolution making.
 
MAJORITY
 
Article 31. (1) The resolutions of the General Assembly are adopted by a majority of the present members, except if the legislation and the Charter do not stipulate else.
 
(2) The resolutions as per Article 23, Para. 1, points 1, 3, 7, 12 and 16 of the Charter, are adopted by a majority of 2/3 of the present members.
 
RESOLUTIONS
 
Article 32. (1) The General Assembly may not adopt resolutions on matters that are not included in the agenda announced in the invitation, except in the case when all members are present or are represented on the assembly and none of them has any objections for the raised matters to be discussed. 
 
(2) The resolutions of the General Assembly begin to operate immediately except if their operation is not postponed or, according to legislation, they begin to operate after their publishing. 
 
PROTOCOL
 
Article 33. (1) A protocol is kept of the session of the General Assembly in a special book. The protocol is kept according to the requirements of legislation.
 
(2) The protocol of the General Assembly is signed by the chairperson and the secretary of the assembly. To the protocols, a list is applied of the present members or their representatives, as well as a list of documents connected to the convocation of the General Assembly. 
 
(3) Each member who has been present at the General Assembly, has the right to require and follow for the correct recording of resolutions in the protocol.
 
GOVERNING COMMITTEE
 
Article 34. (1) The Association is managed by a Governing Committee and is represented by the President of the Governing Committee. The Association is represented by a Deputy-President of the GC, in the cases stipulated in Article 37, Para. 2 of the Charter.
 
(2) Members of the Governing Committee and the President of the Governing Committee are elected by the General Assembly for a period of 1 (one) year. 
 
(3) The Governing Committee consists of 7 (seven) members who are members of the Association.
 
(4) A member of the Governing Committee may be a corporate body as well – a member of the Association and on the sessions of the Governing Committee, the corporate body is represented by its legal representative or an expressly authorized private individual.
 
(5) The members of the Governing Committee may be re-elected with no limitation.
 
Article 35. Members of the Governing Committee or private individuals representing corporate bodies that are members of the Governing Committee must:
 
 
1. have permanent residence in the country;
 
2. not have been sentenced to imprisonment for intentional indictable offense;
 
3. not be deprived of the right to occupy a position as per Article 37, Para. 1, point 6 of the Penal Code. 
 
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GOVERNING COMMITTEE
 
Article 36. (1) Members of the Governing Committee have equal right and obligations irrespective of the internal distribution of functions among members and the resolutions by which the right of management is presented to the executive members.
 
(2) Members of the Governing Committee are obliged to execute their obligations to the interest of the Association and to keep the secrets of the Association after they cease to be members of the Governing Committee.
 
(3) The Governing Committee adopts rules for its work and elects a Deputy-President and secretary of the GC amongst its members.
 
(4) The Governing Committee is gathered on regular sessions at least once every three months, in order to discuss the condition and development of the Association.
 
(5) Each member of the Governing Committee may request by the president to convoke a session for discussion of separate matters. 
 
(6) The Governing Committee ensures the management and preservation of the property of the Association.
 
(7) The Governing Committee adopts the organizational-management structure, the order of assignation and dismissal of personnel, the regulations for the labor salary, as well as other internal rules of the Association.
 
(8) The Governing Committee takes decision for the acquisition, expropriation or burdening of real estate property, and the establishment of property rights on them, as well as their renting out for a period over one year, and the Governing Committee also manages the property of the Association observing the requirements of this Charter;
 
(9) The Governing Committee determines the order and organizes the execution of the activity of the Association, including the activity to the public benefit, and is also responsible for this;
 
(10) The Governing Committee prepares and submits to the General Assembly a report on the activity of the Association;
 
(11) The Governing Committee prepares and submits to the General Assembly a draft budget;
 
(12) The Governing Committee ensures the execution of the resolutions of the General Assembly;
 
(13) The Governing Committee takes decisions for changes in the address of the Association;
 
(14) The Governing Committee approves and excludes members;
 
(15) The Governing Committee discusses and resolves all other matters, apart from the matters that are of the competency of the General Assembly.
 
Article 37. (1) The President of the GC manages and coordinates the activity of the Governing Committee and represents the Association.
 
(2) The Deputy-President of the GC replaces the President of the GC in case they are absent, permanently disabled from the exercise of their powers due to a disease, placing under judicial disability or another circumstance, as well as in case of death. In the cases of permanent inability of the President to exercise their powers due to disease, placing under judicial disability or another circumstance, as well as in the case of death, the latter is replaced by the Deputy-President until the election of a new President by the GA.
 
QUORUM AND MAJORITY
 
Article 38. The sessions of the GC are convoked and presided by the President, and in case of their absence – by the Deputy-President. The President is obliged to convoke a session of the GC in case of written request by a member of the GC. If the President does not convoke a session of the GC within one week, it may be convoked by each of the interested members of the GC.
 
Article 39. The GC may take decisions if, on its session, more than half of its members are present personally or by means of representation by another member of the committee. None of the present members may represent more than one absent member.
 
Article 40. (1) The resolutions of the GC are taken by means of a regular majority, except in the cases stipulated in Article 36, Para. 8 – 9 of the Charter, as well as in case of liquidation of the Association, which are taken by means of a majority of all members. 
 
(2) The Governing Committee may take decisions also non-presently, if all of its members are notified in writing for this way of voting, none of them has had objections, and the protocol for the decision taken is signed without remarks and objections by all members. A present person is a person who has bilateral telephone or another connection that guarantees the establishment of the person’s identity and that allows their participation in the discussion and resolutions. The vote of such a member is certified in the protocol by the President of the assembly.
 
(3) Out of the cases, explicitly stipulated in this Charter, the Governing Committee takes unilateral decision for:
 
1. significant changes in the activity of the Association;
 
2. significant organizational changes;
 
3. long-term cooperation of significant meaning for the Association, or termination of such cooperation;
 
4. taking decisions for proposal before the General Assembly for the creation of a branch.
 
(4) The resolutions of the GC are placed on the place for announcements in the building, in which the management of the Association is located.
 
Article 41. The Governing Committee is obliged periodically to prepare accounting information, which has been stipulated in the Accounting Act and the NPCBA for the activity of the Association and to observe the principles for openness, authenticity and timeliness. 
 
RESPONSIBILITY OF THE MEMBERS OF THE GOVERNING COMMITTEE
 
Article 42. (1) Members of the Governing Committee bear mutual responsibility for their actions by which they harm the interests of the Association, and they give guarantee for their management.
 
(2) Each of the members of the Governing Committee may be exonerated if it is established that they do not have guilt for the damages occurred. 
 
CONTROL COMMITTEE
 
Article 43. (1) The Control Committee consists of 3 /three/ individuals – members of the Association having full powers, who are elected by the general assembly for a period coinciding with the mandate of the governing committee. After the expiry of the mandate, the control committee continues to perform its functions until the election of a new control committee.
 
(2) Members of the control committee may not be among themselves, as well as with members of the governing committee, in relations of marriage and relative relations in a straight or collateral line up to the second degree.
 
(3) The Control Committee:
 
1. controls the execution of the budget and the observance of the financial discipline;
 
2. exercises control on the management of property and the expenditure of the financial means of the Association;
 
3. gives opinions and recommendations in connection to the distribution of means on projects and programs from the donors to the beneficiaries;
 
4. executes monitoring on the realization of the activities on projects with provided funding, and the right absorption of the funds to them.
 
5. performs verifications of the financial activity of the Association and its branches and, if necessary, provides methodological assistance to the latter. 
 
6. gives opinion on the annual financial report of the Governing Committee;
 
7. annually renders accounts for its activity before the general assembly.
 
(4) The Control Committee elects a president out of its members.
 
V. BRANCHES 
 
Article 44. By resolution of the General Assembly of the Association, branches may be opened or closed out of the place where the registered seat of the Association is located.
 
Article 45. Branches are not corporate bodies, they are managed by a manager and they perform the activities determined by a resolution of the General Assembly for which they have been established. By means of the same resolution, the limitations are determined for the powers and the representative power of the manager.
 
Article 46. Branches keep books for their activity and at least once per year the manager of the branch presents to the Governing Committee of the Association a report on the activity of the branch and the expenditure of means. 
 
Article 47. The Governing Committee of the Association declares before the court in the region where the branch is located the following information – denomination, registered seat and address of management of the Association, registered seat and address of management of the branch, the branch’s manage and the limitations of their powers and representative power. Also, the changes in the above-described circumstances are to be declared. The declaration is done within 7 days from the date of the resolution of the General Assembly.
 
VІ. ANNUAL CLOSING 
 
DCOUMENTS ON THE ANNUAL CLOSING
 
Article 48. Annually, until the end of the month of March, the Governing Committee prepares an annual financial report for the previous calendar year, as well as a report on the activity of the Association, and presents them to the Control Committee.
 
CONTENT OF THE ACTIVITY REPORT
 
Article 49. The activity report describes the course of activities and the condition of the Association, as well as clarifications for the annual financial report.
 
APPROVAL OF THE ANNUAL CLOSING
 
Article 50. The annual financial report, the report on the activity, and the report of the Control Committee, are adopted by the Governing Committee, after which they are submitted for discussion on the General Assembly which has been convoked for this purpose. 
 
OBLIGATORY ACCOUNTING INFORMATION
 
Article 51. Pursuant to the Accounting Act and the NPCBA, the Association shall prepare accounting information in accordance with the principles of openness, authenticity and timeliness.
 
DIVIDENDS
 
Article 52. The Association does not distribute profit.
 
BOOKS OF THE ASSOCIATION
 
Article 53. (1) On the sessions of the General Assembly and the Governing Committee, a protocol is kept in which the discussions conducted, the proposals made and the declarations of the decisions taken are reflected. Protocols are certified by the signatures of the president of the respective body and the protocol keeper, and are bound in special books. Books are kept by the president of the respective body. Members of the Association and members of the Governing Committee may get acquainted with the content of the protocol books and receive copies or excerpts of protocols. 
 
(2) The Association keeps a book of its members, which contains the names and addresses of all members, as well as Personal ID No., their profession and occupation, as well as the denomination, registered seat and address of management, company case for court registration and BULSTAT of the members that are corporate bodies. 
 
(3) The Association prepares a report on its activity once every year which must contain data regarding:
 
1. the significant activities, the means spent for them, their connection to the objectives and programs of the organizations and the results obtained;
 
2. the amount of the gratuitously received property and the income from other activities for collection of funds;
 
3. the type, amount, value and objectives of the received and presented donations, as well as data for the donors;
 
4. the financial result. 
 
(4) The annual report on the activity and the financial report of the Association are presented on a hardback copy or electronic carrier. They are public and are published in the bulletin and the Internet page of the central register.
 
VІІ. TERMINATION AND LIQUIDATION 
 
REASONS FOR TERMINATION
 
Article 54. The Association is terminated:
 
1. by resolution of the General Assembly;
 
2. if it is declared bankrupt;
 
3. by resolution of the district court as per the registered seat of the Association in the cases stipulated by NPCBA.
 
LIQUIDATION
 
Article 55.(1) In case of termination of the Association, a liquidation is performed. The liquidation is executed by the Governing Committee of the Association or by an individual determined by the committee.
 
(2) If the liquidator is not determined in the order of the above paragraph, as well as in the cases of termination of the Association by resolution of the General Assembly and the court, then the liquidator is determined by Lovech District Court. 
 
(3) As regards insolvency, and respectively bankruptcy, the order of liquidation and the powers of the liquidator are applied in accordance to the regulations of the Trade Act.
 
Article 56. (1) The liquidator is obliged, is possible, to satisfy the creditors of the Association from the available funds, and if this is impossible – via cashing the movable and afterwards of the immovable property of the Association.
 
(2) Property may not be transferred in any way to:
 
1. founders and current and former members
 
2. persons who have been members of its bodies and its employees;
 
3. liquidators, except for the due remuneration;
 
4. husbands and wives of persons as per points 1 - 3;
 
5. relatives of the persons as per points 1 - 3 in a straight line – no limitation, in a collateral line – up to fourth degree, or by marriage – up to the second degree inclusively;
 
6. corporate bodies, in which the persons as per points 1 – 5 are managers or may impose or impede the resolution making.
 
Article 57.(1) The property that is left after the satisfaction of the creditors, is presented by resolution of the court to a non-profit corporate body, determined for execution of a socially useful activities or the same or similar non-profit objective. 
 
(2) If the property is not presented in the order of Para. 1, it is delivered to the Municipality, in which the registered seat of the Association is located. The Municipality is obliged to present the property for the execution of socially useful activities closest to the objectives of the Association.
 
(3) Individuals and bodies that have acquired property as a result of the liquidation executed as per paragraphs 1 – 2, are responsible for the obligations of the terminated non-profit corporate body up to the amount of the property acquired.
 
DELETION
 
Article 58. After distribution of the property, the liquidator is obliged to request deletion of the entry of the Association by the Lovech District Court.
 
VІІІ. SYMBOLS OF THE ASSOCIATION 
 
Article 59. The Association may have its emblem, stamp, badge, form or other symbols that are approved by the Governing Committee.
 
ІХ. ADDITIONAL AND FINAL PROVISIONS 
 
Article 60. Changes in the present Charter may be made in the order stipulated in the same, and in the Non-Profit Corporate Bodies Act.
 
Article 61. Concerning the interpretation or application of the regulations of this Charter, the provisions of the general Bulgarian civil legislation and the provisions of the NPCBA shall apply.
 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898