Българско Законодателство

on Posted in В България. Посещения: 16803

 • КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377

 

 1. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662

 

 • ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2122102787

 

 • ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408

 

 • НАРЕДБА № Н-2 ОТ 12 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЛИЦАТА, ПРЕДАЛИ ВЕЩИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 93 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ИЛИ СЪОБЩИЛИ ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКИВА ВЕЩИ

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135771182

 

 • НАРЕДБА № Н-12 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ЗА ДОСТЪПА И ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135827824

 

 • Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=27646

 

 • НАРЕДБА № Н-4 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136149618

 

 • НАРЕДБА № 2 от 25 февруари 2014 г.за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=781E630015E51A93A1B2E521B19DB7E1?idMat=83538

 

 • Археологически обекти, обявени за паметници на културата, от национално и местно значение. Списъкът е непълен.

http://metaldetecting.bg/nkic_register

 

 • Българска Национална Федерация по Металдетектинг (БНФМ) внесе жалба във Върховния Административен Съд срещу НАРЕДБА №Н-00-0001 от 14.02.2011г., на министъра на културата, за извършване на теренни археологически проучвания

http://metaldetecting.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=83:balgarska-natzionalna-federatziya-po-metaldetekting-bnfm-vnese-zhalba-vav-varhovniya-administrativen-sad-sreshtu-naredba-n-00-0001-ot-14-02-2011g-na-ministara-na-kulturata-za-izvarshvane-na-terenni-arheologicheski-prouchvaniya&catid=17&Itemid=266

 

 

 

 

 • Противоречива съдебна практика при прилагане на чл. 278, ал. 6 от НК

Неясни текстове в Закона за културното наследство затрудняват прокуратурата и съда

http://www.legalworld.bg/32887.neiasni-tekstove-v-zakona-za-kulturnoto-nasledstvo-zatrudniavat-prokuraturata-i-syda.html

 

 • Проектът на нов Наказателен кодекс в частта за закрила на културните ценности

Между емоциите и реалността остават подсъдимите по неясни обвинения

http://www.legalworld.bg/34378.mejdu-emociite-i-realnostta-ostavat-podsydimite-po-neiasni-obvineniia.html

 

 • Списание Адвокатски преглед, бр. 6/2015 г. Андон Добчев: Престъпление или хоби е металдетектингът?

http://www.vas.bg/files/Advokatski_pregled_6_2015/Pages_from_Adv6_2015-2.pdf

 
 • Металдетектингът в България. Състояние и възможни переспективи след приемане през 2009 г. на рестриктивния и неясен Закон за културното наследство       АВТОР: АДВ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
 
 
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ, БАЗИРАН НА ПРАВЕН АНАЛИЗ, ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ДВИЖИМИТЕ И НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ     АВТОР: АДВОКАТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ   Deynost_2_Mehanizam_praven_analiz_BNFM.pdf

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898