ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БНФМ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

on Posted in Новини и събития. Посещения: 657

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


( обн. , ДВ, бр. 19 от 2009 г.,; изм. с Решение № 7 от 2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г., )
§ ...В Член 147 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Не са теренни проучвания недеструктивни методи за изследване на земните пластове в случаите когато не се издирват и изучават археологически обекти като културни ценности.”
§ ...В Член 152, се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не подлежат на регистрация специални технически средства в случаите когато няма да се използват за издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.”


МОТИВИ


Предложените допълнения на Закона за културното наследство целят преодоляването на проблеми, възникнали при неговото приложение, както и точно регламентиране на статута на специалните технически средства, за каквито се приемат металдетекторите.
Българската национална федерация по металдетектинг, подкрепя необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, но счита че предотвратяване на опасността от ограбване на обектите на културно наследство следва да става с други мерки, по-подходящи и по-малко ограничителни за свободното ползване на металдетекторите.
В тази връзка считаме за неприемлива тезата, че металдетекторите се използват само и единствено за издирване на археологически обекти като културни ценности. Неприемливи са въведените на практика ограничения за свободното им използване, чрез изискването въведено в чл.150, ал.1 от Закона за културното наследство, а именно собственика или държателя на такова средство да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и най-малко две години професионален опит в извършването на теренни проучвания.
По тази причина предлагаме ясно разграничаване на дейностите в чл.147 от ЗКН и въвеждане на нова ал.7., тъй като не всяка дейност по проучване и изследване на земните пластове е свързано с издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.
Неприемлива е тезата, според която вещите открити чрез специални технически средства като металдетекторите, преимуществено съставляват част от културният пласт и могат да бъдат издирени единствено от територията на археологически обекти по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното наследство.
С помоща на металдетекторите могат да се търсят и откриват много други вещи които не съставляват част от културния пласт, намират се извън територията на археологически обекти и не представляват културни ценности, като закона би следвало ясно да разграничи двете хипотези.
Считаме, че в тези случаи не следва металдетекторите да подлежат на регистрация, поради което правим предложение за допълнение на чл.152 от ЗКН с добавянето на ал.4.
Настоящето предложение е изготвено от адвокат Георги Георгиев, член и юридически консултант на Българска национална федерация по металдетектинг.
18.11.2010 г. Председател на УС:
гр. Ловеч И. Илиев

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898