История на БНФМ

Posted in История

Сдружение с нестопанска цел „Българска национална федерация по металдетектинг” /БНФМ/ е организация, създадена по силата на решение на Управителния съвет и регистрирана с Решение №95 от 02.12.2009 г. на Окръжен съд – гр. Ловеч. Целите на организацията са записани в Устава.

Идеята за създаването на БНФМ се заражда още през 2000 г., когато отново в Ловеч, е поставено началото на първото гражданско сдружение на практикуващите металдетектинг. Тогава в Ловешки окръжен съд е регистрирано първото по рода си в България сдружение – „Металдетектор България”.

Българска Национална Федерация по Металдетектинг (БНФМ) представлява сдружение на физически и юридически лица с интереси в областта на металдетектинга.
Организацията е учредена на 01.11.2009, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч от 89 търсачи от всички краища на България.

БНФМ, юридически е уредена като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.

На 02.12.2009, ловешки окръжен съд официално регистрира БНФМ като юридическо лице.
На 13.03.2010, БНФМ бе официално вписана от министерството на правосъдието в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

Основните цели на БНФМ са:

1. Популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване.
2. Стимулиране, подпомагане, подкрепяне и поощряване на лицата, желаещи да се приобщят към организацията.
3. Защитаване на законните права и интереси на всички свои членове в областта на металдетектинга.
4. Подпомагане дейността на други организации – държавни, местни и неправителствени при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства, както и предоставя безвъзмездна квалифицирана информационна подкрепа. При поискване на техническа помощ от държавните органи, Националните и регионалните музеи, членовете на федерацията оказват съдействие, спазвайки правилата и наредбите на съответното ведомство.
5. Проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга, опазването на природните ресурси, издирването и опазването на културни ценности.
6. Подпомагане и подготовка на експертно равнище за поетапното хармонизиране на българското законодателство с това на европейските страни.
7. Установяване на контакти с Комисията по култура към Народното събрание с цел подпомагане на законодателната дейност, включително изготвянето на публичен национален кадастър на недвижимите паметници на културата.
8. Съдействие за по-пълната информираност на населението относно националните и европейските политики, определящи металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност в областта на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите.
9. Включване на младите хора в разнообразни дейности и инициативи на открито и сред природата, предлагайки им алтернативи за прекарване на свободното време и подпомагане на тяхното здравно образование.
10. Сближаване на лица с различни професии, интереси, възраст, народност и вероизповедание и реализиране на културен обмен между тях.
11. Възпитаване на любов към природата, физическата активност, здравословния начин на живот и развиване на интерес към историята, артефактите, културното и природното наследство на България.
12. Установяване и развитие на партньорски връзки със сродни организации в страната и чужбина.
13. Федерацията се разграничава от хората, извършващи археологически разкопки без нужните разрешителни документи на могили и археологически обекти.


Средствата, с които БНФМ ще постига своите цели, са:

1. Издирване на метални предмети (пръстени, монети, украшения, фрагменти и др.) в паркове, увеселителни заведения, плажове и частни имоти със съгласието на собственика, като се спазват законите на страната.
2. Организиране и участие в регионални, национални и международни срещи по металдетектинг и презентиране на металдетектори.
3. Иницииране и участие като партньор или бенефициент в местни инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво за изпълнение на целите на федерацията.
4. Ангажиране на експерти, юристи, консултанти, представители на други НПО и медии в защита на законните права и интереси на всеки член на федерацията в областта на металдетектинга.
5. Организиране на тествания, тренировъчна дейност, турнири, лагери, излети, събори, състезания по металдетектинг и други подобни мероприятия в страната и в чужбина.
6. Организиране на мероприятия, включително информационно-консултантски, с цел популяризиране на националните и европейските политики за металдетектинг.
7. Организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, репортажи, радио и телевизионни предавания, интернет, електронни и печатни медии и други способи за пълнота и прозрачност при информирането на обществото относно дейността на федерацията.
8. Организиране на безвъзмездни кампании за почистване на природната среда от метални битови и промишлени отпадъци.
9. Организиране на дискусии, семинари, обучения и презентации за членове на федерацията, с което да се подпомага непрекъснато развитието и усъвършенстването на знания и умения, служещи на целите на федерацията.
10. Издаване на създадени от членовете на федерацията или преведени от тях печатни произведения – учебни, справочни, рекламни, научно-популярни, презентационни, както и уеб-страници, аудио- и аудиовизуални продукти в областта на металдетектинга, културата, културния туризъм и екологията за изпълнение целите на федерацията.
11. Учредяване на годишна награда за членове на федерацията, които са допринесли за нейното развитие и популяризиране.

Членуване в БНФМ:

Членуването в БНФМ е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Член на федерацията може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния устав и плаща редовно членския си внос. Член може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния устав и плаща редовно членския си внос. Членовете на федерацията се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати с Устава на федерацията и приемат разпоредбите й. Кандидатите – юридически лица прилагат към молбата за членство преписи от документите за регистрация на същото и заверен препис от решението на управителните си органи за членство във федерацията. Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея в едномесечен срок от постъпването й. Приемането на членовете става с явно гласуване и квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС). Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Събори на БНФМ:

Хобито металдетектинг в България набира скорост и става все по-популярно. Два пъти годишно търсачи и приключенци си дават среща на националните събори, организирани от БНФМ. Състезания, тестове на апарати, презентации на производители и търговци, томболи и благотворителни кампании – срещите се превръщат в истинско събитие за стотиците ентусиасти. Акцент в срещите са представянето на най-новите съвременни технологии в родното и световно производство на металдетектори.
Днес членовете на БНФМ наброяват над 1300 души, сред които и чуждестранни граждани от Великобритания, САЩ, Русия и др.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898