ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1376

zn                                                                                                         logo dobro upravlenie e1557737893734

 

Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг“

стартира на 11.08.2022 г. изпълнението на

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0190

“Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство”,

финансиран, съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0190-C01 по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

Ü  Целите на проекта са:

 • Основна цел: Повишиване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

 • Специфични цели:
 1. Подобряване на механизмите на гражданско участие в управлението на недвижимите културни ценности в България и обединяване на усилията на гражданите и администрацията в процеса на вземане на решения
 2. Подобряване на прозрачността, откритостта и ефективността на управление, включително административното обслужване и осигуряването на достъп до информация, свързани с недвижимите културни ценности в България
 3. Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимите културни ценности

Ü  Дейностите по проекта включват:

 1. Проучване и анализ на политики, законодателство и практики в България и ЕС, свързани с участието на гражданите в управлението на недвижимите културни ценности
 2. Анализ и оценка на състоянието на Регистъра за недвижими културни ценности в България
 3. Застъпнически действия за подобряване на гражданското участие и управлението на недвижимите културни ценности в България
 4. Провеждане на информационна кампания

      Целевата група по проекта са:

 1. Държавна администрация, работеща в сферата на управлението на недвижимите културни ценности
 2. Бизнес
 3. Общество

      Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Удовлетворяване на нуждите на целевите групи от активен диалог и партньорство в процеса на вземане на решения относно управлението на недвижимите културни ценности.
 • Изграждане на механизъм за извършване на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на управлението на недвижимото културно наследство

       Стойност на проекта - 59 895.29 лв., от които 50 911.00 лв. европейско и 8 984.29 лв. национално финансиране

      Срок на изпълнение - 14 месеца (11.08.2022г. - 11.10.2023г.)

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898