Учредена е Българска национална федерация по металдетектинг

on Posted in Новини и събития. Посещения: 1568

BNMDF logo i01На 01.11.2009, в залата на драматичния театър на гр. Ловеч, 89 търсачи от всички краища на България, учредиха Българска национална федерация по металдетектинг.

Федерацията, юридически е уредена като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. На учредителното събрание бе приет устава на федерацията, в който са представени целите и средствата за постигането им и бяха избрани лица за нейните управителни и контролни органи.

На 02.12.2009, ловешки окръжен съд официално регистрира като юридическо лице федерацията.

Българска Национална Федерация по Металдетектинг


На 23.12.2009 (Събота), от 12:00 часа, отново в залата на драматичния театър на гр. Ловеч ще се проведе първото заседание на Общото събрание на федерацията. Каним всички учредители и всеки който желае да стане член на федерацията да присъства на заседанието. На това заседание, ще бъде определен размера и начина на внасяне на членския внос, ще бъдат приети нови членове и ще се обсъди и гласува по нататъшното развитие на федерацията. Членския внос ще бъде в размер достъпен за средностатистическия български търсач. При нужда от допълнителна информация и съдействие, може да се свържете с членовете на управителния и контролния съвет на федерацията чрез предоставените по-горе GSM номера за връзка с тях.

Членуване във федерацията:
Членуването във федерацията е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Член на федерацията може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния устав и плаща редовно членския си внос. Член може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния устав и плаща редовно членския си внос. Членовете на федерацията се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати с Устава на федерацията и приемат разпоредбите й. Кандидатите – юридически лица прилагат към молбата за членство преписи от документите за регистрация на същото и заверен препис от решението на управителните си органи за членство във федерацията. Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея в едномесечен срок от постъпването й. Приемането на членовете става с явно гласуване и квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС). Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Българска национална федерация по металдетектинг е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел и съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ ще осъществява общественополезна дейност изразяваща се в:
- металдетектинг – откриване на метали с металдетектор в рамките на закона;
- популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване;
- развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, науката, културата, техниката, здравословния начин на живот;
- подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
- развитието на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите;

Основните цели на федерацията са:
1. Популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване.
2. Стимулиране, подпомагане, подкрепяне и поощряване на лицата, желаещи да се приобщят към организацията.
3. Защитаване на законните права и интереси на всички свои членове в областта на металдетектинга.
4. Подпомагане дейността на други организации – държавни, местни и неправителствени при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства, както и предоставя безвъзмездна квалифицирана информационна подкрепа. При поискване на техническа помощ от държавните органи, Националните и регионалните музеи, членовете на федерацията оказват съдействие, спазвайки правилата и наредбите на съответното ведомство.
5. Проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга, опазването на природните ресурси, издирването и опазването на културни ценности.
6. Подпомагане и подготовка на експертно равнище за поетапното хармонизиране на българското законодателство с това на европейските страни.
7. Установяване на контакти с Комисията по култура към Народното събрание с цел подпомагане на законодателната дейност, включително изготвянето на публичен национален кадастър на недвижимите паметници на културата.
8. Съдействие за по-пълната информираност на населението относно националните и европейските политики, определящи металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност в областта на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите.
9. Включване на младите хора в разнообразни дейности и инициативи на открито и сред природата, предлагайки им алтернативи за прекарване на свободното време и подпомагане на тяхното здравно образование.
10. Сближаване на лица с различни професии, интереси, възраст, народност и вероизповедание и реализиране на културен обмен между тях.
11. Възпитаване на любов към природата, физическата активност, здравословния начин на живот и развиване на интерес към историята, артефактите, културното и природното наследство на България.
12. Установяване и развитие на партньорски връзки със сродни организации в страната и чужбина.
13. Федерацията се разграничава от хората, извършващи археологически разкопки без нужните разрешителни документи на могили и археологически обекти.

Средствата, с които федерацията ще постига своите цели, са:
1. Издирване на метални предмети (пръстени, монети, украшения, фрагменти и др.) в паркове, увеселителни заведения, плажове и частни имоти със съгласието на собственика, като се спазват законите на страната.
2. Организиране и участие в регионални, национални и международни срещи по металдетектинг и презентиране на металдетектори.
3. Иницииране и участие като партньор или бенефициент в местни инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво за изпълнение на целите на федерацията.
4. Ангажиране на експерти, юристи, консултанти, представители на други НПО и медии в защита на законните права и интереси на всеки член на федерацията в областта на металдетектинга.
5. Организиране на тествания, тренировъчна дейност, турнири, лагери, излети, събори, състезания по металдетектинг и други подобни мероприятия в страната и в чужбина.
6. Организиране на мероприятия, включително информационно-консултантски, с цел популяризиране на националните и европейските политики за металдетектинг.
7. Организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, репортажи, радио и телевизионни предавания, интернет, електронни и печатни медии и други способи за пълнота и прозрачност при информирането на обществото относно дейността на федерацията.
8. Организиране на безвъзмездни кампании за почистване на природната среда от метални битови и промишлени отпадъци.
9. Организиране на дискусии, семинари, обучения и презентации за членове на федерацията, с което да се подпомага непрекъснато развитието и усъвършенстването на знания и умения, служещи на целите на федерацията.
10. Издаване на създадени от членовете на федерацията или преведени от тях печатни произведения – учебни, справочни, рекламни, научно-популярни, презентационни, както и уеб-страници, аудио- и аудиовизуални продукти в областта на металдетектинга, културата, културния туризъм и екологията за изпълнение целите на федерацията.
11. Учредяване на годишна награда за членове на федерацията, които са допринесли за нейното развитие и популяризиране.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898