СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА МЕТАЛДЕТЕКТИНГ НА АНГЛИЯ И УЕЛС И БНФМ

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2724

СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА МЕТАЛДЕТЕКТИНГ НА АНГЛИЯ И УЕЛС И

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ

Преамбюл

Настоящото споразумение се основава на  следните идеали, стремежи и ценности

Страните желаят да

- упражняват дейността си по начин, който отразява най-високите стандарти на професионализъм, почтеност и добра воля

-поддържат политики и практики, които изразяват неизменното зачитане на културното наследство и историята на съответните народи

- насърчават в рамките на националните си граници по-пълно разбиране на ползите от отговорен, съвестен и компетентен металдетектинг

-обменят опит, съвети, експертизи и информация,  с оглед по-добро провеждане и оценяване на тяхната дейност вътре в съответните им държави и в останалия свят.

Страните вярват че:

(i)оценяването на  миналото на един народ е от съществено значение за съвременната му идентичност и постигането на истински културен живот за своите граждани;

(ii)обменът между културите поражда разбирателство и родство между народите;

(iii)отговорните нации трябва да насърчават своите граждани за изследователска дейност и да допринасят за осъзнаване на миналото си;

(iv)историческото познание трябва да бъде придобивано етично, тълкувано отговорно и справедливо споделяно;

(v)уважението към закона и приносът за дебати по отношение на законите, както национални така и международни, са изключително важен елемент в обществената роля на органите в областта;

(vi)отговорната практика на металдетектинга и други форми на историческо изследване от частни граждани, има неизменен принос към гореизложените цели и идеали.

Условия и начинания

Предвид гореизложеното, страните се съгласяват да положат най-големи усилия за изпълнение на следните начинания:

Обществен профил и авторитет

Да си сътрудничат помежду си за гарантиране че

-съответните им дейности са точно разбирани и ценени сред вътрешните им общности,

-ценностите и ползите от отговорен металдетектинг  са насърчавани както на национално така и на международно ниво

-заблудите, отнасящи се до тяхната дейност са коригирани своевременно и неприемливото поведение в областта на обществени и частни археологически проучвания е поставено безкомпромисно извън закона

-Страните  постигат и поддържат достатъчно постоянство и уважение в очите на техните национални и общински власти, което ще позволи да бъдат рутинно консултирани  по всички обществени въпроси и официални предложения засягащи закона, етиката и практиката на археологията

-гласът на всяка от Страните се чува по-силно чрез периодични сравнителни контакти между съответните държави, чрез които разработките във всяка страна се наблюдават и предоставят за анализ за определяне на тяхната пригодност за адаптиране в другата страна.

Проучване и анализ

Да поддържат съвместно наблюдение, обмяна на информация, консултации и становища, и съвместни отговори за разработки и предложения относно

-етичните задължения, които подкрепят (или би следвало да подкрепят) съответните им дейности

-дейностите по възнаграждението и други системи за стимулиране, методите на оценяване за целите на възнаграждението, перспективите за отхвърляне от Държавата или Короната и разпределяне на собствеността върху открити движими културни ценности

-влиянието на законодателството и административното регулиране, и решенията на съдилищата и трибуналите независимо дали са от местен произход или произтичат от Европейския Съюз или международен договор

-политическите и дипломатически инициативи (както национални така и международни) насочени към репресиране на търговията с незаконно изнесени антики и възстановяване на незаконно изнесени предмети от страните им по настоящото местоназначение

-ролята на алтернативното разрешаване на спорове в случай на оспорени претенции или други противоречия

-възникващите форми на дейност  в областта на металдетектинга, които имат потенциала да издигат нови предизвикателства за съществуващите институции и да изискват оригинални отговори от тях

Събития и начинания

Да предприемат такива мерки, които са отговорно необходими за

- поддържане обмен на информация  помежду си за предстоящи събития и дейности в  рамките на съответните им юрисдикции (като официално спонсорирани разкопки, конференции, кръгли маси, дни на отворени врати, технически сесии за обучение, медийно отразяване и информационни кампании)

-насърчаване на представително международно присъствие на такива събития  и тяхното пресъздаване на места извън страната

-организиране където е възможно на съвместни мероприятия и дейности, които ще повишат ефективността, информационния капитал и общото състояние на Страните вътре в страната и в чужбина

-обмен и разпространение на цялата информация,  влияеща на дейността на всяка организация и нейната роля в развитието на националната политика

Правен статус

Настоящото Споразумение е необвързващо в юридически аспект. То не дава основание за законно приложими права и при никакви обстоятелства не трябва да бъде отнасяно за тълкуване, обясняване или други решения на съд, трибунал или друг съдебен процес.

В случай на съмнение, неяснота или противоречие, Споразумението ще се тълкува и прилага от Страните, при всички случаи и при всички обстоятелства, в съответствие с международно приетите принципи за справедливост, добросъвестност и в дух на помирение и добра воля, както подобава на приятелските отношения между народите.

Всяка от Страните може да даде предизвестие за намерението си да прекрати участието си в това споразумение, което да влезе в сила от тази дата, която тази Страна посочва в предизвестието.

Подписано   Тревър Остин

Дата 07.03.2012 г.

Длъжност Генерален Секретар От името на Националния Съвет за металдетектинг на Англия и Уелс

Подписано Илия Илиев

Дата 07.03.2012 г.

Длъжност Председател на Управителния съвет От името на Българската Национална Федерация по Металдетектинг

 

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898