Българска Национална Федерация по Металдетектинг (БНФМ) внесе жалба във Върховния Административен Съд срещу НАРЕДБА №Н-00-0001 от 14.02.2011г., на министъра на културата, за извършване на теренни археологически проучвания

on Posted in Новини и събития. Посещения: 2831

Пълен текст на жалбата:

BNFM_20110503-jalba_sreshtu_naredba_H-00-0001_MK.pdf

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по хода на делото

София, 20.07.2011

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

при секретар   и с участието 

на прокурора   изслуша докладваното

от съдията  ЗДРАВКА ШУМЕНСКА 

по адм. дело № 7375 / 2011. 

Производството е по реда на чл.185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по оспорване, направено от ЮЛНЦ "Сдружение Българска национална федерация по металдетектинг", представлявано от председателя на УС Илия Константинов Илиев, чрез процесуалния представител адв.Георги Стоянов Георгиев от СтЗАК, на чл.30, ал.2 от наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от министъра на културата (обв., ДВ, бр.18 от 01.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).

Преди разглеждане на делото в открито заседание, съдът извърши проверка на редовността и допустимостта на жалбата, като констатира следното:

Жалбата отговаря на изискванията, посочени в чл.150, ал.1, т.1-т.8 от АПК. Представени са приложенията по чл.151 от АПК, поради което жалбата е редовна. Предмет на оспорване е разпоредба от подзаконов нормативен акт, което е допустимо според разпоредбата на чл.185 от АПК. Съгласно чл. 186 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Подзаконовият нормативен акт е действащ и оспорените разпоредби не са отменени или оттеглени. При служебна справка в деловодството на Върховния административен съд не се констатира да е образувано друго дело между същите страни на същото основание, нито има влязло в сила съдебно решение. Оспорването на подзаконов нормативен акт не е ограничено със срок. При редовна и допустима жалба оспорването, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК, следва да бъде съобщено чрез обявление в "Държавен вестник" и в интернет страницата на Върховния административен съд.

На основание чл.189, ал.1 от АПК, като страни по делото следва да бъдат конституирани оспорващият и ответната страна по жалбата, а именно органът, издал оспорения акт - министърът на културата.

Съобразно изложеното и на посоченото основание, Върховният административен съд , І отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА за разглеждане жалбата на ЮЛНЦ "Сдружение Българска национална федерация по металдетектинг", представлявано от председателя на УС Илия Константинов Илиев, чрез процесуалния представител адв.Георги Стоянов Георгиев от СтЗАК, срещу чл.30, ал.2 от наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от министъра на културата (обв., ДВ, бр.18 от 01.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).

ОСПОРВАНЕТО да се съобщи чрез обявление в "Държавен вестник" и в интернет страницата на Върховния административен съд по реда на чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК и да се постави обявление на определеното за това място в сградата на Върховния административен съд.

Да се призоват оспорващият ЮЛНЦ "Сдружение Българска национална федерация по металдетектинг" и ответната страна по жалбата - министърът на културата, за съдебното заседание, насрочено за 11.10.2011г.

Определението не може да се обжалва.

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Анна Димитрова

секретар:  ЧЛЕНОВЕ:  /п/ Здравка Шуменска

/п/ Искра Александрова

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898