Върховният административен съд постанови - металдетекторите за хоби не се регистрират

on Posted in Новини и събития. Посещения: 5010

На 22.03.2012 год. Върховният административен съд постанови решение по делото с което искахме отмяна на чл.30 от наредбата за регистрация на металдетектори / НАРЕДБА №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания/.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/99a462963f5c6550c225798100407caf?OpenDocument Тъй като миналата година, когато на 03.05.2011 год. депозирахме жалбата все още Министерство на културата смяташе че притежаването на металдетектор е назаконно от членовете на Федерацията за практикуване на хобито и такъв може да бъде регистриран само и единствено във връзка с търсене на движими археологически културни ценности се принудихме да задем това дело , като за федерацията не беше от значение дали този проблемен чл.30, ал.2 от наредбата ще бъде отменен.

За нас по важни бяха мотивите на съда които ще бъдат изложени относно това дали следва дасе регистрират металдетектори в МК, ако ще се ползват за практикуването на хобито.

Практически отговор на този въпрос получихме още в началото на тази година, преди Върховният съд да се е произнесъл с решение и то от самото Министерство на културата с множеството писма които получиха наши членове по повод подадените от тях заявления за регистрация на детектори.

В тази връзка ще припомня, че в жалбата срещу чл.30, ал.2 от наредбата се бяхме мотивирали по следният начин:

„....От друга страна с ограничението въведено по силата на чл.30,ал.2 от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 год.на МК, а именно регистрираните специални технически средства да се използват само и единствено за недеструктивно откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под водата, се ограничава правото на всеки един член на БНФМ, който е собственик на специално техническо средство-металдетектор да го регистрира, тъй като целта му е различна от предвинената в хипотезата на горецитираната и атакувана норма.

Въз основа на гореизложеното считаме, че с разпоредбата на чл.30,ал.2 от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 год.на МК са засегнати права и законни интереси на всички членове на БНФМ, които са собственици на специални технически средства-металдетектори, поради изключена /не предвидена/ законова възможност те да бъдат регистрирани за осъществяване на друга дейност, а именно хоби преставляващо търсене на метални предмети различни от археологически културни ценности, което обуслава и правния ни интерес от обжалване – основание по чл.186,ал.1 от АПК.”

В писмата на МК изпратени до наши членове поискали регистрация на детекторите зам.министъра на културата /този който смени бившият зам.министър Чобанов/, дословно казваше на любителите на хобито:

„....В Министерството на културата се извършава задължителна регистрация на специални технически средства, изпозвани само за извършване на теренни археологически проучвания или за друга специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт (чл.152,ал.3 от ЗКН).

Заявеното от Вас специално техническо средство неподлежи на регистрация в МК по реда предвиден от ЗКН, тъй като посочената от вас цел на ползване не съоветства на чл.152,ал.3 от ЗКН.”

Тъй като тези писма бяха персонално отправени само до тези членове на Федерацията които са поискали регистрация на детекторите, не можеха да се ползват от всички собственици не подали такова искане за регистрация.

Такъв акт който вече може да се ползва от всички собственици на детектори е именно постановеното от ВАС решение № 4188 от 22.03.2012 год.

В мотивите към решението съдът казва:

"Неточно е позоваването, че оспорената разпоредба противоречи на целта на Закона за културното наследство, доколкото по дефиниция целта е обективен резултат, към който законодателят се стреми, т.е. правните норми максимално ефективно да въздействат на обществените отношения. Изложените в жалбата съображения не могат да обосноват противоречие с целта на ЗКН, доколкото неговите правните норми регулират отношения извън тези, на които се позовава жалбоподателят и които обосновават аргументите му в жалбата. Липсва противоречие и с чл.1 от Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство, в която разпоредба изрично е записано, че целта на конвенцията е да се опази археологическото наследство като източник за европейската колективна памет и като средства за исторически и научни изследвания. В чл.3 от конвенцията е посочено, че използването на металотърсачи като вид техника е свързано с прилагането им "за разкриване или провеждане на археологически проучвания", а не използването им по принцип. "

Или казано по друг начин, съдът също като МК недвумислено, казва, че щом детекторите ще се ползват за практикуване на хобито металдетектинг не следва да се регистрират по реда на наредбата, тъй като тя се отнася само за тези металдетектори с които ще се осъществяват теренни археологически проучвания.

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898