Регистрираните потребители имат достъп до пълната база на форума като виждат всички теми и публикации.
Регистрация във форума се допуска единствено за членове на БНФМ.

За членство в БНФМ - натиснете тук 
За регистрация във форума - натиснете тук

Добре дошли, Гост
Username: Парола: Запомни ме
 • Страница:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 8

ТЕМА: НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 18:40 #665

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 910
 • Получени благодарности 3134
Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

(Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)


§ 1. Член 8, ал.1 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация, адаптация, интеграция и социализация на културното наследство, който включва и подготовката на специалисти в съответната област.”

§ 2. Член 14 , т. 13 се изменя така:
«13. съгласува заданията за проектиране, плановете за опазване и управление, устройствените схеми и планове, техните изменения, специфичните правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти - за недвижими културни ценности с категории „световно значение” и „национално значение”, в предвидените от този закон случаи”.
§3. Член 18 се изменя така:
«Чл. 18 (1) Националният институт за недвижимо културно наследство:
1. подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
2. взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
3. провежда дейност по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство;
4. изготвя предварителни и комплексни оценки и мотивирани предложения за деклариране и за регистрация на недвижими културни ценности;
5. предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности,;
6. извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център;
8. създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото културно наследство;
9. издава документи, дубликати и копия на документи, копия от архивни материали, изготвя справки, становища за съгласувателна дейност и извършва съгласуването в предвидените от този закон случаи по недвижимото културно наследство;
10. осъществява и други правомощия, определени в закон.
(2) По искане на физически и юридически лица НИНКН изготвя планове за опазване и управление, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство.
(3) Националният институт за недвижимо културно наследство е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата, със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на културата.”

§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Националният институт за недвижимо културно наследство изпълнява и функции на държавен културен институт с национално значение в областта на опазване на недвижимото културно наследство. Той може да създава териториални звена за осъществяване на функциите си по места.
(2) Националният институт за недвижимо културно наследство може да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с функциите му по ал. 1, като получените допълнителни средства остават в института.
(3) За извършването на услугите по чл. 18, ал. 1, т. 9, НИНКН събира такси, определени в тарифа, одобрена от Министерски съвет.
(4) Средствата по ал. 3 се разпределят, какво следва:
1. петдесет на сто постъпват по сметката на Национален фонд „Култура” за проекти, свързани с опазване на културното наследство;
2. останалите петдесет на сто постъпват в бюджета на Националния институт за недвижимо културно наследство.
(5) С размера на средствата по ал. 4, т. 2 се увеличава бюджета на НИНКН за съответната година и се разпределят, както следва:
1. до 25 на сто – за материално стимулиране на служителите на НИНКН;
2. до 75 на сто – за придобиване на дълготрайни материални активи.
§5. Създава се чл.27а със следното съдържание:
„чл. 27а. (1) Директор на държавен музей – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата, регионален музей или общински музей може да бъде лице с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в съответното професионално направление и необходимия професионален опит, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления .
(2) Директорът на музей по ал. 1 се назначава въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда, за срок от 5 години.
(3) Конкурсът по ал. 2 се провежда от комисия, в състава на която задължително се включват по един представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.
(4) Условията и редът за провеждане на конкурса по ал. 1 за регионалните и общинските музеи се съгласуват с министъра на културата.”

§6. В чл.28, ал. 4, след думите „Редът за създаването” се добавя „и дейността”.
§7. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1.В т.6 думата „пейзаж” се заменя с думата „ландшафт”.
2.Създава се т.9:
„9. културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти.”
§ 8. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата” се заменят с „наредбата по чл. 69, ал. 2.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Археологическите резервати са посочени в списък - приложение № 1.”
§ 9. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55 Идентифицирането на обектите на недвижимото културно наследство е системен процес на издирване, изучаване и разкриване на потенциала на изследвания обект като недвижима културна ценност.”
§ 10. В член 56 се правят следните изменения:
1. Думите „недвижими културни ценности” се заменят с „обектите на недвижимото културно наследство”.
2. В т. 2 думата „специализирано” се заличава.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. предварителна оценка – установяване на признаци и разкриване на потенциала на изследвания обект като недвижима културна ценност.”


§ 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Издирване и изучаване на недвижимите археологически ценности се извършва от лицата, получили разрешение за извършване на теренни проучвания по реда на този закон.”
2. Досегашната ал. 2 става 3.
§ 12. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като недвижими културни ценности, се извършва от Министерството на културата по предложение на директора на НИНКН, въз основа на предварителната оценка по чл. 56, т. 3. Предложението включва предварителна категоризация, класификация и временни режими за опазване на тези обекти.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С декларационния акт, издаден от министъра на културата, се определя предварителната класификация и категория на обекта на недвижимото културно наследство и временните режими за неговото опазване.”
§ 13. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „културното наследство” се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
2. В ал. 2, след думите „собствениците на” се добавя „декларираните”.
3. В ал. 3, думата „три” се заменя с „пет”.
§ 14. В чл. 60 след думата „актове” точката се заличава и се добавя „и на актовете за прекратяване на временния режим по чл. 62, ал. 1.”
§ 15. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. В случаите, когато от предварителната оценка по чл. 56, т. 3 се установи, че изследваният обект не притежава признаци и няма потенциал на недвижима културна ценност, директорът на НИНКН изготвя мотивирано предложение до министъра на културата за отказ за деклариране.”

§ 16. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Комплексната оценка се състои в установяване на културната и научна стойност и обществена значимост на обекта, неговата автентичност и степен на съхраненост и взаимодействието със средата и обществото.
(3) На комплексна оценка подлежат и издирените недвижими археологически обекти.
(4) Комплексната оценка на обектите по ал.1 и 3 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 69, ал. 2.”
§ 17. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, след думата „ценности” се добавя „след писмено становище на директора на НИНКН.”
2. В ал. 2 думите „и по компетентност Центъра за подводна археология” се заличават.
§ 18. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „декларираните недвижими обекти” се заменят с „недвижимите обекти по чл. 61, ал. 1 и 3.”
2. В ал. 3, думите „в 14-дневен срок от получаване на предложението по ал.1” се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
(4) Съветът изготвя становища и по другите, предвидени в този закон случаи”.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 5 и 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Когато предложението по ал. 1 е за археологически резерват, режимите за опазване се определят с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на културата и министъра на регионалното развитие и благоустройството, след становище на Специализирания експертен съвет по ал. 2.”

§ 19. В чл. 65 досегашният текст става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:
„(2) Списъците на придобилите статут по реда на чл. 65 т. 2 и 3 недвижими културни ценности, съдържащи тяхната класификация, категория и граници, както и режимите за опазване на археологическите резервати, се обнародват в „Държавен вестник”.
(3) Предписанията за опазване на придобилите статут по реда на чл. 65, т. 2 недвижими културни ценности се публикуват на интернет страницата на Министерството на културата.”
§ 20. В чл. 66, ал. 1, думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 14-дневен срок”.
§ 21. В чл. 68 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, след думата „ценност” се добавя „описана с нейния идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В едномесечен срок от получаване на данните по ал. 2, Агенцията по геодезия, картография и кадастър ги отразява в кадастъра и ги включва в кадастралните регистри. При издаване на скици на поземлени имоти или на сгради – недвижими културни ценности, данните за статута им задължително се отразяват върху скицата.”
§ 22. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „идентифициране” се заличава.
2. В ал. 2 думите „наредбата по чл. 50, ал. 2” се заменят с „наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на културата.”

§ 23. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3, след думите „чл. 84, ал. 1” се добавя „ и 2” и след думите „чл. 83” се поставя точка, като текстът до края на изречението се заличава.
2. В ал. 2, думите „се намира експонирана” се заменят с „е открита”.

§ 24. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят е длъжен да предприеме незабавни действия по обезопасяването й и да уведоми за това кмета на общината и ръководителя на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство.
(2) Кметът на общината и ръководителят на регионалния инспекторат дават незабавно съответни указания за аварийно временно укрепване и определят срок за изпълнението им.
(3) Ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява: министъра на културата - при единични недвижими културни ценности от световно и национално значение; директора на НИНКН – при всички останали случаи, за наличието на обстоятелствата по ал. 1, както и за предприетите мерки и дадените указания по ал. 2.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 в определения срок, общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно временно укрепване за сметка на лицето по чл.71, ал.1 в срок до 14 дни след изтичане на срока по ал.2.”
§ 25. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Министърът на културата – за единични недвижими културни ценности от световно и национално значение, съответно директорът на НИНКН – за останалите случаи, в 14-дневен срок от уведомлението по чл.72, ал.3 назначава комисия, в състава на която задължително се включват: един представител на Министерството на културата, представител на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, двама представители на НИНКН и двама представители на общината.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въз основа на констативния протокол министърът на културата, съответно – директорът на НИНКН, в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите трайни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности по съгласувана по реда на чл.84 проектна документация. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.”
§ 26. Член 74 се изменя така:
«Чл.74. (1) Когато комисията предлага демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, собственикът изготвя и представя в Министерството на културата, съответно в НИНКН, графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията, която заедно с предложението на комисията, се разглежда от: Специализирания експертен съвет по чл.64, ал.2 – за недвижими културни ценности от световно и национално значение; от експертен съвет на НИНКН – за останалите случаи.

(2) При положително становище на Специализирания експертен съвет по чл.64, ал.2 и одобряване на протокола от министъра на културата, съответно на основание на протокола на експертния съвет на НИНКН, кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата културна ценност. Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената документация и инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84 в срок, определен със заповедта по изречение първо.
(3) При отрицателно становище на Специализирания експертен съвет по чл.64, ал.2, съответно на експертния съвет на НИНКН, министърът на културата, съответно директорът на НИНКН издава заповед, с която дава задължителни предписания за вида и обхвата на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности, като определя срок за изпълнението им. Дейностите се извършват въз основа на съгласувана по реда на чл.84 проектна документация.
(4) Заповедите по алинеи 2 и 3 се съобщават на заинтересованите лица и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.”
§ 27. В чл. 76, ал. 1, след думата „необходимите” се добавя „проектни” и думите „за временно укрепване и последваща” се заменят с „или”.
§ 28. В чл. 79, ал. 1, думите „или за предоставяне на статут” се заменят с: „акта за предоставяне на статут или с акта по чл. 64, ал. 7”
§ 29. В чл. 80, ал. 3, след думите „по чл. 78” се добавя „и техните изменения”, а след думите „заданията за тяхното изготвяне” се добавя „и предложенията по чл. 135, ал. 2 ЗУТ”.
§ 30. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.3:
а) в т.1, след думите „т. 1 и 2” се добавя „по предложение на министъра на културата след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, а когато в границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие - и с министъра на околната среда и водите;”
б) в т.2, след думите „т. 3 и 4” се добавя: „след писмено становище на НИНКН и на Специализирания експертен съвет по чл.64, ал.2”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Плановете за опазване и управление по ал.3, т.1 и 3, преди тяхното приемане, се съгласуват по реда на чл. 84.”
§ 31. В чл.83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1:
а) в основния текст, след думите „по реда на чл. 84, ал. 1” се добавя „и 2”.
б) в т.1 се правят следните изменения и допълнения:
аа) буква „а” се изменя така:
„а) програми, визи за проектиране и инвестиционни проекти за: консервация, реставрация, адаптация и експониране; реконструкция; пристрояване; надстрояване; преизграждане; укрепване; делба; промяна на предназначението; ремонти и преустройства; цветови фасадни решения; художествено осветление; паркоустройство и благоустройство;”
бб) буква „б” се отменя;
вв) в б. „в”, след думата „застрояване” се поставя запетая и се добавя: „ а при археологически недвижими културни ценности – и проектите по част конструкции;”
в) в т.2 се правят следните допълнения:
аа) след думите „групови културни ценности” се поставя запетая и се добавя : „ако с режимите за опазване не е определено друго”;
бб) в б.”а” след думите „художествено осветление” се поставя запетая и се добавя: „а при археологически недвижими културни ценности – и проектите по част „конструкции”;”
г) в т.3 се правят следните допълнения:
аа) след думата „ценности” се поставя запетая и се добавя: „ако с режимите за опазване не е определено друго”;
бб) в б. „а” след думата „пристрояване” се поставя запетая и се добавя: „а при археологически недвижими културни ценности – и проектите по част „конструкции”, когато се предвиждат изкопни и укрепителни работи;”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При намеси в недвижими културни ценности, техните граници и охранителни зони - за категории „световно значение” и „национално значение” и за археологически недвижими културни ценности, независимо от категорията им, освен документациите по ал. 1 се съгласуват и проекти на транспортната и техническа инфраструктура.”
3. В ал.3 думите „министъра на културата или оправомощени от него лица” се заменят с думите „органите по чл.84, ал.2, т.1 и 2” и след думите „чл. 84” се поставя точка, като текстът до края на изречението се заличава.
4. В ал.4 думите „органът по ал. 3” се заменя с „органите по чл. 84, ал. 2, т. 1 и 2.”
5. В ал.5 думите „органа по ал.3” се заменят с думите „органите по чл.84, ал.2, т. 1 и 2”.
6. В ал. 6, след думите „на чл. 84, ал. 1” се добавя „ и 2”.
§ 32. Член. 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в двумесечен срок от датата на постъпването на съответната документация.
(2) Съгласуването се извършва от:
1. министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица за:
а) плановете за опазване и управление и заданията за тях - за недвижими културни ценности по чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2, след писмено становище на НИНКН и на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2;
б) устройствени схеми и планове, специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне - за недвижими културни ценности с категории „световно значение ” и „национално значение”, в техните граници и охранителни зони, след писмено становище на НИНКН ;
в) инициативите и документациите по чл. 83, ал. 1 т. 1, ал.2, 3, 5 и 6 – за единични недвижими културни ценности с категории „световно значение” и „национално значение” и в техните граници, след писмено становище на НИНКН, а в случаите, когато се възлагат от министъра на културата – и след становище от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 .
г) плановете за опазване и управление, плановите задания, пилотните проекти и др. по недвижимото културно наследство, изготвени от НИНКН.
2. от директора на НИНКН или оправомощени от него длъжностни лица – за всички останали случаи.
(3) Отказът за съгласуване се мотивира писмено.”
§ 33. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „националните и регионалните” се заменят с „националните, регионалните и общинските”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Идентификация на културни ценности се извършва от комисия, назначена от директора на музея. В комисията се включват трима музейни специалисти, като при необходимост може да бъдат включвани и външни за музея експерти от съответната област, вписани в регистъра по ал. 4, както и лица, вписани в регистъра по чл. 165.”
3. В ал. 4 думите „и научна степен „доктор” се заменят със „степен „магистър”.

§ 34. В чл. 97 се създава ал. 6:
„(6) Редът и условията за създаване на колекции на юридически лица, се определят с наредба на министъра на културата.”
§ 35. В чл. 116 се създава ал. 7:
„(7) Условията за съхранение на културните ценности по ал. 2, т. 1 се определят с наредбата по чл. 127”.

§ 36. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите ,,24 месеца” се заменят с ,,3 години”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2, т. 1 съответната финансова гаранция се осигурява чрез застрахователна полица или се поема от държавата с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата. Условията и реда за предоставяне на държавна гаранция се определят с наредба на Министерския съвет.”

§ 37. В чл. 147, ал. 6 се изменя така:
„(6) Теренните проучвания се извършват при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.”

§ 38. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, след думите „министъра на културата” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. В ал. 2, след думите „спасителни” се добавя: „или се извършват с цел издирване за установяване на местонахождението на археологически обекти с недеструктивни методи, с изключение на случаите по ал. 3”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за извършване на теренни проучвания се определят с наредбата по чл. 147, ал. 6.”

§ 39. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, думата „трима” се заменя с „двама”.
б) в т. 2, думата „осем” се заменя с „четири”.
в)т. 5, думата „двама” се заменя с „един”.
в т. 6 думата „трима” се заменя с „един”.

§ 40. Членове 151, 152, 156 и 157 се отменят.

§ 41. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Резултатите от приключилите теренни археологически проучвания се приемат при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 69, ал. 2.”
2. Досегашният текст става ал. 2.

§ 42. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и се прилагат съответно чл. 72 и 73” се заменят с „и се прилага чл. 72”.
2. Създава се ал.3:

„(3) Министърът на културата в 14-дневен срок от уведомяването по чл. 72, ал. 3 назначава комисия, която да направи предварителна оценка на научната и културна стойност на откритите структури и находки и предложи последващи действия и мерки за опазване. С одобряване на протокола на комисията, министърът на културата дава предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на структурите и находките, задължителни за лицата, за които се отнасят.”

§ 43. Член 162, ал. 1 се изменя така:
„чл. 162 (1) В случаите по чл. 160, ал. 2, както и при издирени в резултат на редовни и спасителни теренни проучвания археологически културни ценности, министърът на културата и собственикът на земята може да сключат договор за учредяване вещно право на ползване върху земята, където се намират археологическите културни ценности”.


§ 44. Създава се чл. 162а :
„Чл. 162а (1) Лицата, които желаят да придобият специални технически средства по смисъла на §4, т. 2 от допълнителните разпоредби са длъжни да поискат предварително разрешение от министъра на културата, а след придобиването им – да се регистрират в специалния регистър, който се води при министъра на културата.
(2) Отчуждителите на средствата по ал. 1 ги предават на приобретателите само след представяне на разрешение за придобиването им.
(3) Разрешение по ал. 1. не се издава на лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, както и на лица, които нямат съответната професионална квалификация за боравене с такива уреди или не се занимават по професия, занятие или предмет на дейност с изучаване или предоставяне на услуги в областта на културно-историческото наследство или друга законово установена специализирана дейност. Издаденото разрешение се отнема в случай на извършено умишлено престъпление от общ характер .
(4) Редът за издаване на разрешения по ал. 1 и за регистриране на специалните технически средства, както и за водене на регистъра на специалните технически средства се урежда с наредба на министъра на културата и министъра на вътрешните работи.
(5) Министърът на културата предоставя на разследващите и на други компетентни контролни органи информация от регистъра на специалните технически средства за нуждите на водените при тях наказателни или административни производства.”
§ 45. Член 164 ал. 2 се изменя така:
„(2) В регистъра по ал.1 се вписват лица, които притежават образователно- квалификационна степен „магистър” по:
1. специалност в областта на консервацията и реставрацията и имат три години професионален опит в тази област;
2. специалност „Архитектура”, със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази област или специалност „Архитектура” и пет години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство ;
3. друга специалност, със специализация в съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко пет години професионален опит в същата област.”

§46. В чл. 165, ал. 3, думите „14-дневен” се заменят с „едномесечен”.

§ 47. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „При възникнал конфликт на интереси” се заменят с „При промяна на декларираните обстоятелства”.

2. Алинея 4 се изменя така:
„ (4) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират пред органа по назначаването наличието на частен интерес по конкретен повод, във връзка с осъществяване на свое правомощие или задължение по служба. Декларацията се подава преди започването или по време на изпълнението на правомощието или задължението по служба.”
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Лице по ал. 1 се отстранява от изпълнение на задължение по служба, когато е налице частен интерес по конкретен повод.
(6) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено от изпълнение на задължение по служба и от органа по назначаването, ако той смята, че е налице частен интерес по конкретен повод. Наличието или липсата на конфликт на интереси се преценява за всеки конкретен случай.”
§ 48. Член 199 се отменя.

§49. Създава се член 202а със следното съдържание:
„Чл. 202а (1) Който осъществява дейност като музей без разрешение се наказва с глоба от 3000 до 5000 лева, а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция, в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Който използва в наименование, рекламно съобщение или по друг начин думата „музей” или друг израз, който може да създаде невярно впечатление, че осъществява музейна дейност, без да има разрешение за осъществяване на такава дейност се наказва с наказанието или имуществената санкция по предходната алинея.”

§ 50. Чл. 219 се изменя както следва:
„Чл. 219. (1) Който не извърши регистрация по чл. 162а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши чл. 162а, ал. 2.
(3) Който придобие без разрешение специално техническо средство или държи, ползва или укрива нерегистрирано такова средство се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20000 лв.
(4) Предметът на нарушението по предходните алинеи се отнема в полза на държавата.”

§ 51. В чл. 221, след думите „чл. 160” се добавя „ ал. 1 и 2”.

§52. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал.1

2. Създава се алинея 2 със следното съдържание:
„(2) Когато деянието по ал.1 е довело до увреждане на културната ценност, глобата е в размер от 10 000 до 50 000 лв.”

§ 53. Създава се чл. 226а:
„Чл. 226а. Който разпространи копие на културна ценност или елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение, използва изображението като „търговска марка” по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения, при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за други търговски или рекламни цели без съгласие на собственика на културната ценност или на директора на съответния музей, се наказва с глоба в размер от 5 000 до 15 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв.”

§ 54. В § 4 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:

„2. "Специални технически средства" са геодезични уреди, геофизична апаратура, метал-детекторна техника и други технически средства, както и програмни продукти за тях, използвани преди, по време и след теренните археологически проучвания.”

2. Създават се т. 15 и 16:
15. „Адаптация” - метод за опазване на недвижимите културни ценности чрез използването им за съвременни функции, целящ итегрирането им със съвременната среда.
16. „Реконструкция по автентични данни” - дейности по допълване или възпроизвеждане на: частично запазена, застрашена от самосрутване или демонтирана поради други обстоятелства недвижима културна ценност, основаващи се на достатъчна графична, текстова и фотодокументация.”
§ 55. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 5, ал. 1 , думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”.

2. В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думата „едногодишен” се заменя с „двугодишен”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Идентификацията и регистрацията на обектите по ал. 1 се извършват от Националния исторически музей, Националния археологически институт с музей при БАН, регионалните и общинските музеи, със съответния тематичен обхват, и нумизматичните дружества, вписани в регистър към министъра на културата и получили удостоверение за това. Към заявлението за вписване се прилагат устав и удостоверение за съдебна регистрация.”
3. Параграф 11 се отменя.
4. В § 12 , ал.2 се изменя така:
„(2) В петгодишен срок от влизането в сила на закона директорът на НИНКН предлага за регистриране по реда на чл. 64 или за отписване по реда на чл. 62 заварените декларирани недвижими паметници на културата.”
5. В § 13 думата „едногодишен” се заменя с „тригодишен”.
6. В § 14 думата „двугодишен” се заменя с думата „петгодишен”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 56. (1) Лицата, които към момента на влизане в сила на закона не отговарят на изискванията на чл. 164, ал.2, но имат най-малко седем години професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на културни ценности през последните десет години, се вписват в регистъра след успешно издържан едногодишен курс по консервация и реставрация към висше училище с акредитация по тази специалност.
(2) Лицата, които към момента на влизане в сила на закона не отговарят на изискванията на чл.164, ал.2, но имат най-малко петнадесет години професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на културни ценности подлежат на вписване в регистъра.
(3) При подаване на искане за регистрация, лицата прилагат документи относно обстоятелствата по ал. 1 и 2, определени с наредбата по чл. 165, ал. 1.
(4) За професионален опит по чл. 164, ал. 2 се счита и стажът, придобит като преподавател, експерт или инспектор в областта на опазването на културното наследство във висше училище, в държавен институт или администрация, специализирани в тази област.”

§ 57. (1) Музейните сбирки, регистрирани в Министерството на културата получават статут на колекции на съответните юридически лица. Неинвентираните вещи от сбирките подлежат на идентификация по реда на този закон:
1. археологическите вещи - в сроковете по § 5 от Преходните и заключителни разпоредби;
2. всички останали вещи - по реда на чл. 97.

(2) Регистрираните музейни сбирки в едногодишен срок от влизането в сила на този закон извършват инвентаризация на движимите културни ценности, инвентирани във фонда.


§ 58. Движимите културни ценности, заведени във фондовете на музеите, подлежат на връщане само след доказване на собствеността от лицата, които претендират, че са техни собственици, с влязло в сила съдебно решение.
§ 59. (1) В двугодишен срок от влизането на този закон в сила, общините предоставят на НИНКН актуалните адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и декларирани недвижими паметници на културата, разположени на територията на съответната община.
(2) В едномесечен срок от постъпване на данните по ал. 1, НИНКН предоставя на Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени паметници на културата.
(3) Агенцията по вписванията отбелязва статута на културна ценности по партидите на обектите в двумесечен срок от представяне на списъка по ал. 2.”
§ 60. В едногодишен срок от влизането на този закон в сила, Министерският съвет приема решения, с които определя режимите за опазване на археологическите резервати от списъка – приложение № 1 към чл. 50, ал. 3, които нямат определени такива режими.
§ 61. Министърът на културата издава подзаконовите нормативни актове по този закон в шестмесечен срок от влизането му сила.

§ 62. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 65 от 2003 г., бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г., бр. 79 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г., доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 54 от 2008 г., бр. 69 от 2008 г., доп., бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2009 г., бр. 17 от 2009 г., бр. 19 от 2009 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 92 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.), в чл. 196, се създава ал. 8:

„(8) За недвижими културни ценности установяването на състоянието им и последващите мерки и процедури се извършват по реда на Закона за културното наследство.”

§63. В Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 1998 г., бр. 133 от 1998 г., доп., бр. 26 от 1999 г., , изм. и доп., бр. 29 от 2000 г., бр. 78 от .2000 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 99 от 2002 г., изм. и доп., бр. 16 от 2003 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 72 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., доп., бр. 34 от 2006 г. , изм., бр. 36 от 2006 г., бр. 80 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., доп., бр. 102 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от .2008 г., бр. 70 от 2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., изм., бр. 12 от 2009 г., - изм., бр. 32 от 2009 г., бр. 19 от 2009 г., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 94 от 2009 г., бр. 103 от 2009 г.), в чл.14, ал.1, се създава нова т.7, със следното съдържание:
„ 7. обекти в териториалния обхват на археологически резервати по Закона за културното наследство, допустими съгласно режимите за опазване”.


§ 64. В Закона за марките и географските означения (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., попр., бр. 82 от 1999 г., изм., бр. 28 от 2005 г., изм. и доп., бр. 43 от 2005 г., в сила от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 2006 г., бр. 96 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 2010 г.), чл. 11, т. 11 се изменя така:
„11. марка, която се състои от или включва наименованието или изображението или части от тях на културни ценности на Република България, определени от Министерство на културата”

Приложение № 1
към чл. 50, ал. 3


СПИСЪК НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТИ – ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА


№ по ред наименование на резервата местонахож-дение документи за обявяване документи за опазване
1 2 3 4 5
1. Част от гр.Велико Търново гр.Велико Търново










Постановление на МС
№ 506 от 27.12.1955 г. относно: обявяване на част от гр.Велико Търново за музеен резерват:
“Територията на гр.Търново се разделя на три зони:
първа зона: най-старите части на града – Момина крепост, Царевeц и Трапезица се обявяват за исторически резерват;
Наредба № 15 на Комитета за култура /КК/ и Комитета по архитектура и благоустройство /КАБ/ за опазване, застрояване
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 19:06 #666

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 910
 • Получени благодарности 3134
§ 44. Създава се чл. 162а :
„Чл. 162а (1) Лицата, които желаят да придобият специални технически средства по смисъла на §4, т. 2 от допълнителните разпоредби са длъжни да поискат предварително разрешение от министъра на културата, а след придобиването им – да се регистрират в специалния регистър, който се води при министъра на културата.
(2) Отчуждителите на средствата по ал. 1 ги предават на приобретателите само след представяне на разрешение за придобиването им.
(3) Разрешение по ал. 1. не се издава на лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, както и на лица, които нямат съответната професионална квалификация за боравене с такива уреди или не се занимават по професия, занятие или предмет на дейност с изучаване или предоставяне на услуги в областта на културно-историческото наследство или друга законово установена специализирана дейност. Издаденото разрешение се отнема в случай на извършено умишлено престъпление от общ характер .
(4) Редът за издаване на разрешения по ал. 1 и за регистриране на специалните технически средства, както и за водене на регистъра на специалните технически средства се урежда с наредба на министъра на културата и министъра на вътрешните работи.
(5) Министърът на културата предоставя на разследващите и на други компетентни контролни органи информация от регистъра на специалните технически средства за нуждите на водените при тях наказателни или административни производства.”
§ 54. В § 4 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:

„2. "Специални технически средства" са геодезични уреди, геофизична апаратура, метал-детекторна техника и други технически средства, както и програмни продукти за тях, използвани преди, по време и след теренните археологически проучвания.”

Тъй като никой от членовете на Българска национална федерация по металдетектинг НЕ ИЗПОЛЗВА МЕТАЛ-ДЕТЕКТОРНА ТЕХНИКА за теренни археологически проучвания, мисля, че ние не влизаме в числото на лицата, които трябва да регистрират металдетекторите си по смисъла на този закон.
Последна промяна: 06 Юли 2010 19:17 от Mila.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 19:31 #669

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 910
 • Получени благодарности 3134
и по-нататък:
§ 50. Чл. 219 се изменя както следва:
„Чл. 219. (1) Който не извърши регистрация по чл. 162а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши чл. 162а, ал. 2.
(3) Който придобие без разрешение специално техническо средство или държи, ползва или укрива нерегистрирано такова средство се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20000 лв.
(4) Предметът на нарушението по предходните алинеи се отнема в полза на държавата.”

Това пък го разбирам, че законотворците искат да направят така, че в България металдетектори могат да притежават само лицата, които правят теренни археологически проучвания. АБСУРД! Това никъде го няма....
Изобщо не се чудим, че и в новите промени е пълно с противоречащи си текстове.
Умолявам от името на членовете на федерацията адвокат Георгиев да се запознае с поредния абсурд и да коментира, след което да изпратим юридическия му коментар и позиция та Българска национална федерация по металдетектинг във всички заинтересовани институции, Народното събрание, Европейския парламент и други международни институции. Също така трябва да запознаем с това безумие абсолютно всички световноизвестни производители на металдетектори и да ги попитаме дали техните продукти се изкупуват единствено и само от археолози.
Последна промяна: 06 Юли 2010 19:39 от Mila.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 19:55 #672

 • Mila
 • Mila's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 910
 • Получени благодарности 3134
Колеги, както разбирам явно този проект на закон е индиректния отговор на министър Вежди Рашидов на нашето питане. Затова предлагам да се създаде работна група от юристи, производители и търговци на металдетектори в България и членове на федерацията, която спешно да излезе със становище и предложение пред Комисията по култура при НС. Паралелно с това трябва да изпратим проекто-безумието до европейските институции, както и до неправителствени организации. Струва ми се, че вече се доближаваме много близо до нарушаване на човешки и гграждански права, за което си има съответни инстанции.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 19:56 #673

 • bati_jenko
 • bati_jenko's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 470
 • Получени благодарности 171
Mila написа:
и по-нататък:
§ 50. Чл. 219 се изменя както следва:
„Чл. 219. (1) Който не извърши регистрация по чл. 162а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши чл. 162а, ал. 2.
(3) Който придобие без разрешение специално техническо средство или държи, ползва или укрива нерегистрирано такова средство се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20000 лв.
(4) Предметът на нарушението по предходните алинеи се отнема в полза на държавата.”

Това пък го разбирам, че законотворците искат да направят така, че в България металдетектори могат да притежават само лицата, които правят теренни археологически проучвания. АБСУРД! Това никъде го няма....
Изобщо не се чудим, че и в новите промени е пълно с противоречащи си текстове.
Умолявам от името на членовете на федерацията адвокат Георгиев да се запознае с поредния абсурд и да коментира, след което да изпратим юридическия му коментар и позиция та Българска национална федерация по металдетектинг във всички заинтересовани институции, Народното събрание, Европейския парламент и други международни институции. Също така трябва да запознаем с това безумие абсолютно всички световноизвестни производители на металдетектори и да ги попитаме дали техните продукти се изкупуват единствено и само от археолози.
,,Заинтересовани Институций и Народно събрание,, - НЯМА !!! Така че ПРЕСКОЧЕТЕ ГИ !!!
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 20:16 #674

 • bati_jenko
 • bati_jenko's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 470
 • Получени благодарности 171
Mila написа:
Колеги, както разбирам явно този проект на закон е индиректния отговор на министър Вежди Рашидов на нашето питане. Затова предлагам да се създаде работна група от юристи, производители и търговци на металдетектори в България и членове на федерацията, която спешно да излезе със становище и предложение пред Комисията по култура при НС. Паралелно с това трябва да изпратим проекто-безумието до европейските институции, както и до неправителствени организации. Струва ми се, че вече се доближаваме много близо до нарушаване на човешки и гграждански права, за което си има съответни инстанции.
Ние Хората, отдавна нямаме : нито ЧОВЕШКИ нито ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 20:51 #676

 • prishelski
 • prishelski's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Производител на Jager / Hunter металдетектори
 • Мнения: 93
 • Получени благодарности 46
Леле майко. Чувствам се като през 80-те . Абе тия хора акъл имат ли . Ама хайде да не обиждам..... че тия дето трябва да ги спомена може да не са живи. Почвам да губя надежда че може да се оправи работата . Съмненията ми се увеличиха след като сутринта гледах как оня измислен доктор от ГЕРБ защитаваше крадливите си другари -митничари. Имам чувството че в НС може да мине само лобистки закон и нищо друго. Май ако на Рашидов му изпратиме една -две дамаджанки от яката пърцуца , по ще свърши работа.
Последна промяна: 06 Юли 2010 20:59 от prishelski.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:02 #677

 • Aemilivs
 • Aemilivs's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 289
 • Получени благодарности 109
Парите от члвнския внос до сега стигат ли водене на дело от подобен характер?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:13 #678

 • Ilia
 • Ilia's Avatar
 • Офлайн
 • Председател на БНФМ, Модератор в уебсайта на БНФМ
 • Мнения: 292
 • Получени благодарности 878
Ще видим докъде ще стигнат парите. Искам да ви уверя обаче, че всеки лев от членския внос е в банковата сметка и че ето, че дойде времето да бъдат харчени тези пари. Бях наясно, че в първите няколко години парите на федерацията ще се дават за защита и отстояване на хобито и федерацията, а не за удоволствия. Дай Боже един ден да ги харчим и за събори!
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:16 #679

 • Aemilivs
 • Aemilivs's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 289
 • Получени благодарности 109
Малко ми се виждат май.А началото на другата година е далеч!Май не е лоша идея и на доброволни начела да се даде някой лев?
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:23 #680

 • Ilia
 • Ilia's Avatar
 • Офлайн
 • Председател на БНФМ, Модератор в уебсайта на БНФМ
 • Мнения: 292
 • Получени благодарности 878
Това смятам да го решаваме на събрание на Управителния съвет. Ще се мисли и за такъв вариант, ако се наложи. Нека първо да се съберем Управителния съвет плюс адвокат Георгиев плюс всички производители и търговци на металдетектори да направим план как ще действаме за елиминиране на абсурдните текстове от проекто-закона още в комисията по култура преди да са влязли в пленарна зала.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:24 #681

 • bati_jenko
 • bati_jenko's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 470
 • Получени благодарности 171
Aemilivs написа:
Малко ми се виждат май.А началото на другата година е далеч!Май не е лоша идея и на доброволни начела да се даде някой лев?
Изобщо нее лошо даже
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 06 Юли 2010 22:26 #682

 • Aemilivs
 • Aemilivs's Avatar
 • Офлайн
 • - Член на БНФМ -
 • Мнения: 289
 • Получени благодарности 109
Да.Който каквото може да даде.5лв-50-500лв ... Все е помощ.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 07 Юли 2010 09:33 #683

 • prishelski
 • prishelski's Avatar
 • Офлайн
 • Член на БНФМ, Производител на Jager / Hunter металдетектори
 • Мнения: 93
 • Получени благодарности 46
Ако е възможно тук някъде да бъде публикувана някаква банкова сметка за да може кой когато може да пуска по някой лев в касичката.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Отг:НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 21 Юли 2010 15:47 #755

 • stater
 • stater's Avatar
Последна промяна: 21 Юли 2010 16:31 от stater.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
 • Страница:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 8
Модератори: Slavitoooo, Ilia, djendaka, skita6t, yaponetsa, FLORE, hektor, dertlibey, admin

Контакти

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Ловеч 5500

Ул. Цар Освободител 33, ет. 2, ап. 3

Тел. 0898584502

Електронна поща: info@metaldetecting.bg

Иван Джендов

Заместник-председател на Българска национална федерация по металдетектинг

Тел. 0887933802

Георги Георгиев

Адвокат

Тел. 0887721898